هر عاشق اولان عشقه گرفتار اولابیلمز

هر خورما ساتان میثم تمار اولابیلمز

مخلوق خداوند اوزونه اولمیان عاشیق

حق عاشقه تک صاحب ایثار اولابیلمز

دونیا مالونا شهرتینه وورقون اولانلار

انفاق ایله مز طالب دیدار اولابیلمز

ماموره اگر رشوه یماخ اولماسا عادات

مظلوملارین قاننه ظالم سورا بیمزا

میمون تکین هر سوزه تقلید ایلینلر

اندیشه ادیب صاحب افکار اولابیلمز

صابر یمه غم هر گونین ئوز قصه سه واردور

مفرق پاراسه گوهر شهوار اولابیلمز

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس