فرقی نکرده ام

مانند دیروزها

هنوز پای گریه ام برهنه است

وقتی به کودکی می رسم

که کوزه ای خالی را به دوش می کشد

       ***

فرقی نکرده ام

هنوز پای گریه ام برهنه است

وقتی به پیر مردی می رسم

که از عرض خیابان

عبورش را عصا می کند

و نیست کسی یاری دهنده اش

       ***

فرقی نکرده ام

هنوز پای گریه ام برهنه است

وقتی زوجی جوان

کودک یک1 ساله خود را

در آب رها می کنند

تا جان شیرینش را

از او بگیرند

تنها به بهانه ی فقر و بدبختی

     ***

فرقی نکرده ام وقتی که مردی

 نه ، نامردی

کودکش را قرص می خوراند

و در هیاهوی جمعیت

به بهانه ی معاش

کودکش را می بلعد

و سرنوشتش را ، می فروشد

     ***

آه خدای من

تا کی نباید فرق کنم

 

خودتون قضاوت کنید!!! 

 خودتون قضاوت کنید

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس