کرامت کار خارق عادتی است که از پیامبر یا امام یا یکی از اولیای الهی و انسان‏های پاک و باتقوا سرمیزند و دلیل برداشتن مقام الهی است.
اگر این عمل خارق عادت همراه با ادعای نبوت باشد دلیل بر پیامبری شخص است و اگر همراه با ادعای امامت باشد، دلیل بر امامت است و اگر با هیچ‏کدام از این ادعاها همراه نبود، نشانه لطفی است که خداوند به این بندگان شایسته‏اش کرده و البته خداوند این لطف را به کسانی میکند که از آن سوء استفاده نکنند.
مثلاً عمل عجیب و خارق عادتی که آصف برخیا (وزیر حضرت سلیمان(ع)) انجام داد و در یک چشم به هم زدن، تخت عظیم سلطنتی بلقیس را در جلو حضرت سلیمان(ع) حاضر کرد. نمونه‏ای از کرامت مردان خداست (داستان آن در سوره نمل آمده است).
قسمت دوم پرسش که مربوط به نمونه‏ای از کرامت در جهان آخرت است، چندان روشن و شفاف نیست.
اگر منظورتان این است که آیا در آخرت نیز کرامات ظهور پیدا میکند باید گفت، هدف از معجزات و کرامات از طرف مردان خدا، ارشاد وهدایت انسان‏ها و زدودن شک از فضای سینه آنها و نشان دادن گوشه‏ای از قدرت و عظمت الهی بوده و با این کار میخواستند بر انسان اتمام حجت نمایند تا عذری در ایمان نیاوردن و گمراهی برایشان باقی نماند و این امر و هدف مربوط به دنیاست نه آخرت.
و اگر منظور این باشد که کرامتی که در دنیا انجام گرفته ولی در مورد امور آخرتی است باید گفت، در این مورد نمونه‏های زیادی داریم.
مثل کنار رفتن پرده از جلو چشم فردی که به امام سجاد(ع) عرض کرد، امسال حاجی زیاد است و با کنار رفتن پرده و باز شدن چشم حقیقت بین آن فرد، تعداد زیادی از مردم را که مشغول طواف به دور خانه خدا بودند به شکل حیوانات مختلف دید و تنها تعداد کمی را به شکل انسان. ..................

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس