1-     چند جمله از تأکیدات قران وروایات درخصوص اهمیت خودشناسی ذکر کنید(3مورد کافی است)

2-     دلیل رجحان وبرتری وارزش خودشناسی بر سایر دانشها چیست؟

3-     دیدگاه اسلام درمورد روح وحقیقت آن چیست؟

4-     نظرات مختلف درمورد حقیقت انسان چیست ؟توضیح دهید                                                                           

5-     ابعاد روح انسان کدام است ؟(توضیح دهید)

6-     انواع بحرانهای انسان معاصر کدام است ؟ضمن نام بردن آنها فقط دوتا را توضیح دهید

7-     دین برای رفع بحران های انسان معاصر چه راه حلی ارائه می کند؟(سه مورد را توضیح دهید)

8-     از نگاه امام رضا (ع) ایمان چه تعریف وعناصری دارد؟

9-     منظور امام رضا(ع) از آوردن کلمه معرفت قلبی درتعریف ایمان چیست؟

10- رابطه ایمان وعمل دراسلام چگونه تبیین شده است؟

11-   رابطه ایمان وعلم دراسلام ومسیحیت چه تفاوتی دارد؟مقایسه کنید.

12-   چه عملی مقبول درگاه الهی است؟

13-   تشبیه قران درمورد عمل کافران چیست وچه معنایی می تواندداشته باشد؟

14-   متعلق اصلی ایمان چه اموری است؟وچه لوازمی دارد؟

15-   راه توانمند سازی ایمان چیست؟

16-   فطری بودن اعتقاد به وجود خدا چه معنی دارد؟نظرات مطرح دراین زمینه را بنویسید.

17-   معنای لغوی واصطلاحی فطرت را بنویسید.

18-   دلیل نقلی برفطری بودن خداشناسی چیست؟(دومورد)

19-   برهان فطرت را بنویسید(مقدمه ،نتیجه)

20-   علم حصولی وحضوری را تعریف نمائید.

21-   برهان علیت بروجود خدا را توضیح دهید(مقدمه ،نتیجه)

22-   علت تامه وناقصه راتعریف نمائید.

23-   انواع چهارگانه علت را نام برده دوتا راتوضیح دهید.

24-   به چه دلیل جهان را معلول می دانید؟(دلیل عقلی)

25-   صفات لازمه معلولیت کدام است؟

26-   به چه دلیل سلسله علتها ومعلولها تا بی نهایت نمی تواند ادامه داشته باشد؟(بطلان تسلسل)

27-   به چه دلیل دور باطل است؟

28-   برهان نظم را به شکل منطقی تقریر نمائید.(مقدمه ،نتیجه)

29-   مولفه های اصلی دریک مجموعه منظم چیست؟

30-   برهان نظم به چند طریق تقریر می شود؟یکی را بیان نمائید.

31-   دیدگاه اهل تعطیل درخصوص شناخت صفات خدا چیست؟بررسی کنید

32-   دیدگاه اهل تشبیه درباره شناخت صفات خدا چیست؟بررسی کنید

33-   پیروان نظریه اثبات بدون تشبیه درمورد صفات خدا چه دیدگاهی دارند؟

34-   دلیل شما برصحت دیدگاه اثبات بدون تشبیه چیست؟

35-   سه تا از صفات خدارا از طریق راه عقلی اثبات نمائید.

36-   راههای شناخت صفات خدا کدام است؟کدامیک قابل تعلیم نیست؟

37-   توقیفی بودن اسماء وصفات خدا چه معنایی دارد؟

38-   دو اصطلاح صفات ثبوتی وصفات سلبی راتعریف نمائید.برای هریک سه مثال بیاورید

39-   صفات ذاتی وفعلی راتعریف کنید

40-   مراتب علم الهی ذکر نموده برای یکی از آنها دلیل اقامه نمائید

41-   قدرت خدا به چه اموری تعلق نمی گیرید؟

42-   حیات چه معنایی داردوتفاوت حیات ما با حیات الهی چیست؟

43-   سمیع وبصیر بودن خداچگونه معنا می شود؟

44-   خداوند مرید است یعنی چه؟

45-   حکمت چند معنا دارد؟(سه مورد رابنویسید)

46-   هدفمندی فعل خدا چه معنایی دارد؟

47-   به چه دلیل فعل قبیح وزشت از او صادر نمی شود؟

48-   عدالت یعنی چه؟وچند نوع است؟(فقط نام ببرید)

49-   عدالت تکوینی وتشریعی را باهم مقایسه کنید.

50-   "شر" یعنی چه؟ وچند نوع است؟

51-   شر طبیعی وشر اخلاقی را توضیح دهید.

52-   منظور از تجسم اعما ل درقیامت چیست ؟مختصرا توضیح دهید

53-   رابطه ایمان وعقل باتوجه به روایت حضرت امام کاظم (ع)را بنویسید(همراه با ذکرمتن عربی وترجمه حدیث )     

54-   فطرت را معنی کنید وویژگی های امور فطری را بنویسید                                                                            

55-   .راههای شناخت صفات خدا را ذکر ویکی را به طور کامل توضیح دهید                                                          

56-   .صفات ذاتی وفعلی را شرح دهید(برای هریک  مثال بزنید)                                                                            

57-   .یکی از راه حلهای ارائه شده درکتاب درمورد مسئله شرور ؛جهل انسان است . مختصراً توضیح دهید                                                                   

58-   . مراتب توحید را نام برده وتوحید درتشریع را شرح دهید                                                                             

59-   . آیا تبرک جستن به آثار اولیاء الهی شرک است ؟چرا؟با آوردن شاهدی از قران مسئله را تحلیل نمائید          

60-   . یکی از براهین عقلی معاد برهان حکمت است . لطفا آن رابه اختصار شرح دهید                                          

61-   . علل وحشت از مرگ را  مختصرا توضیح دهید.    

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس