X
تبلیغات
زولا

  فصل اول : انسان 

1) مهم ترین مسائل مربوط به انسان است؟
الف)فطرت
ب) خداشناسی
ج) جهان
د) خودشناسی  2 – کدام عبارت زیر دربرگیرنده راه های خداشناسی نیست؟

الف) گنجینه های فطرت و نهاد را کشف کرد
ب) امیال نفسانی را تعدیل نمود
ج) استعدادهای فطری را به کمال رساند
د) استعدادهای مادی را به کمال رساند
   3 – هر چه زمانی انسان از مرتبه انسانیت به حیوانیت تنزل پیدا می کند؟

الف) انسان درصدد شکوفایی استعدادهایش نباشد و فقط به فکر رفع نیازهای مادی امیال نفسانی اش باشد.
ب) هنگامی که خود را نشناسد و نیک و بد را نداند
ج) هنگامی که گنجینه های فطرتش را نشناسد
د) هنگامی که دچار ضرر و خسران گردد
   4 – منظور از خودشناسی انسان چیست؟

الف) انسان نباید غفلت بورزد و به فکر امیال نفسانی باشد
ب) کسی که خود را نمی شناسد چگونه غیر خود را بشناسد
ج) هر کس خود را بشناسد پروردگارش را می شناسد
د) انسان دارای استعدادها و نیروهایی برای فهم خود، جهان و تکامل انسانی است
   5- کدامیک از آیات زیر برخودشناسی دلالت دارد؟

الف) هرکس که خود را بشناسد پروردگارش را می شناسد
ب) کسی که خود را نمی شناسد چگونه می تواند غیر را بشناسد
ج) خداوند اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید
د) ای کسانی که ایمان آورده اید! به خود بپردازید
   6 – «کسی که به خودشناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است» این سخن کیست؟

الف) حضرت علی (ع)
ب) حضرت امام حسین (ع)
ج) حضرت امام سجاد(ع)
د) حضرت رسول اکرم (ص)
   7 – منظور از «خود را بشناس» در نعبد دلفی به چه معناست؟

الف) ارزیابی خود و اهمیت خودشناسی
ب) شناخت گسترده مرزهای وجودی
ج) کشف رموز خلق و پیچیدگی های وجود انسان
د) شناخت خدا و جهان
   8 – خودشناسی از نظریات اساسی کدام فیلسوف است؟

الف) کانت
ب) سقراط
ج)افلاطون
د) ارسطو
   9 – این سخن از کیست؟«انسان قبل از هر چیزی باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی خود بپردازد»؟

الف) کانت
ب) بطلمیوس
ج) افلاطون
د) ارسطو
   10 – المیزان اثر کدام فیلسوف است؟

الف) مرحوم شهید مطهری
ب) مرحوم سیدمحمدحسین طباطبایی
ج) مرحوم علامه جعفری
د) مرحوم بروجردی
   11 – کدام یک از گزینه های زیر از دلائل رجحان و ضرورت خودشناسی نمی باشد؟

الف) مقدمه کمال
ب) حقیقت انسان
ج) پیش درآمد جهان شناسی
د) حلال مشکلات انسان
   12 – این پرسش که «اگر انسان قدرت تعالی پرواز به عالم ملکوت دارد تا چه حد می تواند پروازکند» بر چه اصلی دلالت دارد؟

الف) پیش درآمد جهان شناسی
ب) مقدمه خداشناسی
ج) مقدمه تکامل انسانی
د) شناخت سرمایه های وجودی
   13 – کدام یک از گزینه های مبتنی بر اصل مقدمه خداشناسی است؟

الف) اگر انسان از قدرت تعالی و پرواز خود استفاده نکند، آیا شایسته مذمت نیست
ب) اگر انسان دارای روح است، نیازهای او چیست و چگونه باید برآورده و تکامل یابد
ج) آیا انسان غیر از بدن مادی، حقیقت دیگری به نام روح دارد
د) آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت پرواز کردن دارد؟
   14 – این سخن از کیست؟ «من عرف نفسه عرف ربه»

الف) حضرت علی (ع)
ب) حضرت امام سجاد(ع)
ج) حضرت امام محمدباقر(ع)
د) حضرت امام جعفر صادق(ع)
   15 – چرا انسان نمی تواند آفریننده خود باشد؟ زیرا ....

الف) واجب الوجود است
ب) ممکن الوجود است
ج) ممتنع الوجود است
د) دارای ساختاری پیچیده است

16 – قوانین مادی مبتنی بر چه هستند؟
الف) حس وظیفه
ب) حس و تجربه
ج) تجربه و فلسفه
د) فلسفه و عقل

17 – محور همه تعالیم ادیان الهی چیست؟
الف) خودشناسی
ب) ایمان
ج) روح آدمی
د) جسم آدمی

18 – کدام عبارت در خصوص روح صحیح است؟
الف) روح را نمی توان با قوانین مادی و علوم حسی و تجربی مطالعه کرد
ب) روح را می توان با قوانین مادی و علوم تجربی مطالعه کرد
ج) اصولاً حقیقت انسان جسم است نه روح
د) روح انسان قابل تجربه نیست بلکه از راه شهود می توان آن را شناخت

19 – این آیه شریفه «ثم سواه و نفخ فیه من روحه» بیانگر چه موضوعی است؟
الف) بعد مادی انسان
ب) بعد معنوی
ج) دو بعدی بودن انسان
د) الهی بودن انسان

20 – روح پس از مرگ به....؟
الف) در عالم مادی به حیات خود ادامه می دهد
ب) در عالم مادی و غیرمادی از بین می رود
ج) در عالم برزخ به حیات خود ادامه می دهد
د) در عالم برزخ قادر به ادامه حیات نیست 


فصل دوم: ایمان

21 – این آیه شریفه بیانگر چیست؟« خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی باز می ستاند»؟الف) شرافت و منزلت انسان
ب) حقیقت انسان که همان روح است
ج) عالم برزخ
د) آفرینش انسان  22 – کدام عبارت زیر صحیح نیست؟

الف) پس از اخذ روح از بدن و جزئی از حقیقت انسان در زمین باقی می ماند
ب) توفی در آیات قرآن به معنی اخذ و گرفتن است
ج) بی شک فرشته مرگ هنگام مرگ، روح آدمی را می ستاند، زیرا بدن آدمی باقی است
د) حقیقت انسان همان روح است و آدمی، واقعیتی جز آن ندارد
   23 – تقسیم بندی علوم از دیدگاه فیلسوفان چگونه است؟

الف) علوم نظری یا علوم حصولی
ب) علوم ادراکی و علوم نظری و علمی
ج) علوم نظری و علوم عملی
د) علوم ادراکی و علوم گرایشی
   24 – اگر شناخت انسان از طریق صورت ها و مفاهیم ذهنی باشد به آن ...؟

الف)علم حضوری
ب) علم حصولی
ج) علم ادراکی
د) علم گرایشی
   25 – شناخت انسان به حالات روانی، احساساتی و عواطف از طریق علم ... بدست می آید؟

الف) حصولی
ب) حضوری
ج) عملی
د) نظری
   26 – کدام عبارت زیر صحیح است؟

الف) عقل توانایی ادراک مفاهیم کلی را دارد
ب) حس وعقل از قوای علم حصولی هستند
ج) علم به تکالیف و وظایف انسان را حکمت عملی گویند
د) همه موارد صحیح است
   27- کدامیک از ابعاد گرایش انسانی، به حفظ ذات و صیانت از خود ارتباط دارد؟

الف) بعد مادی
ب) بعد جسمانی
ج) بعد حیوانی
د) بعد فلسفی
   28 – کدام یک از امیال زیر از انسان جدایی ناپذیر است؟

الف) میل و محبت به همنوع
ب) میل و محبت به پدر و مادر
ج) میل و محبت به خدا
د) میل و محبت به همسر
   29 – گرایش میل به جنس مخالف به کدام بعد گرایشی ارتباط دارد؟

الف) غریزی
ب) انسانی
ج) فلسفی
د) الهی
   30 – در چه زمانی ، میل به خدا صداق واقعی اش تجلی می یابد؟

الف) هنگام دگرگونی در وجودش
ب) شکوفایی استعدادهایش
ج) هنگام رفع مانع و هوشیاری
د) هنگام بروز فطرت ذاتی اش
   31 – کدام یک از گزینه های زیر از وظایف پیامبران است؟

الف) حفظ ذات و صیانت از انسانها
ب) بیدار کردن و برانگیختن فطرت آدمی
ج) تعلیم و تربیت و بعد گرایشی غریزی انسان
د) تعلیم چگونگی دگرگونی انسان
   32 – تمایلاتی که با روح انسان سرشته شده اند، بعد ......نام دارند؟

الف) بعد گرایشی
ب) بعد انسانی
ج) بعد حیوانی
د) بعد غریزی
   33 – کدام عبارت صحیح نیست؟

الف) هرگاه متعلق علم حضوری، خا و امور مرتبط به خدا باشد، شهود عرفانی است
ب) عقل از طریق استدلال ، قیاس و برهان به معلومات جدید می رسد
ج) عدالت خوب است این شناخت مربوط به حوزه نظر است
د) تاریخ فلسفه اثر کانت است
   فصل دوم : ایمان

34 – آرزوی انسان رسیدن به ........است؟
الف) برطرف کردن ناراحتی ای روحی و روانی
ب) سعادت و خوشبختی
ج) سعادت های دنیایی
د) آرامش و نشاط
   35 – کدام یک از عوامل زیر موجب نشاط، آرامش و اطمینان قلبی است؟

الف) خلاق
ب) ایمان
ج)وجدان
د) علم

36 – کدام عبارت زیر صحیح است؟
الف) از دیدگاه قرآن، ایمان عامل رستگاری انسان است
ب) جایگاه ایمان، قلب آدمی است
ج) شناخت واقعی امور معنوی از طریق علم حضوری است
د) همه موارد

37 – این سخن از کیست؟«ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاء است؟
الف) امام صادق (ع)
ب) امام علی (ع)
ج) امام حسین (ع)
د) امام رضا (ع)

38 – از دیدگاه قرآن ایمان بر........استوار است؟
الف) معرفت
ب) علم
ج) معرفت و علم
د) اعتقاد

39 – کدام عبارت صحیح است؟
الف) افرادی هستند که علم و معرفت دارند و لیکن ایمان ندارند
ب) ایمان به معنای علم است که مبتنی بر آن است
ج) ایمان به چیزی که نمی شناسیم معنا و مفهومی خاص دارد
د) از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر علم و معرفت است

40 – یکی از دلایل انکار قوم بنی اسرائیل ، نسبت به حضرت موسی .......بود؟
الف) عدم شناخت و آگاهی
ب) ظلم و ستم
ج) خودخواهی و تکبر
د) برتری جویی و ستمکاری 

41 – خداوند متعال در آیه الکرسی(سوره بقره) ابتدا کدام مسأله را مطرح فرموده است؟ 

الف) تبیین و شناخت راه درست از باطل
ب) موضوع کفر و ایمان
ج) خشیت الهی
د) اراده الهی  42 – خشیت الهی (ترس از خدا) ناشی از کدام صفات خداوند می باشد؟

الف) قدرت
ب) علم و آگاهی
ج) حکمت
د) عدل الهی
   43 – طبق ایات قرآن (فاطر 28) چه افرادی از خدا می ترسند؟

الف) فقط خردمندان
ب) فقط دانشمندان
ج) فقط کافران
د) فقط منافقان
   44 – کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) از دیدگاه اسلام، ایمان دینی با عقل منافات ندارد
ب) در حوزه فلسفه دین، هنگامی که بحث ایمان و عقل مطرح است منظور ، رابطه ایمان و عقل است
ج) آدمی فقط از طریق عقل به سعادت جاودانه برسد
د) عقل دین را تأیید می کند و دین عقل را
   45 – آیه شریفه « انّ شرّالدّواب عندالله الصم الیکم الذین لا یعقلون» بیانگر چیست؟

الف) ایمان و معرفت
ب) ایمان و عقل
ج) ایمان و عمل
د) ایمان و اختیار
   46 – از دیدگاه قرآن، بدترین جانوران چه کسانی هستند؟

الف) کسانی که غیبت می کنند
ب) کسانی که تعقل نمی کنند
ج) کسانی که سخنان انبیاء را نمی شنوند
د) کسانی که از پدر و مادر سرپیچی می کنند
   47 – از دیدگاه امام کاظم (ع) حجت های خدا برمردم کدام هستند؟

الف) عقل – تعقل
ب) عقل – رسولان و انبیاء و امامان
ج) قرآن – عقل
د) قرآن – تدبر
   48 - «العقل دلیل المومن» این سخن از کیست؟

الف) امام صادق(ع)
ب) امام کاظم(ع)
ج) امام علی (ع)
د) امام باقر(ع)
   49 – گزینش دین و پیروی از آن چگونه صورت می گیرد؟

الف) به وسیله عمل
ب) به وسیله ایمان
ج) به وسیله عقل
د) به وسیله قرآن
   50 – نمود ظاهری ایمان کدام است؟

الف) اعتقاد
ب) ایمان
ج) عمل
د) اختیار
   51 – چرا ایمان و عمل صالح در قرآن با هم ذکر شده اند؟

الف) عمل، از اجزای ایمان است
ب) ایمان ، نمود ظاهری عمل است
ج)انسان با ایمان و عمل، وحدانیت خدا را درک می کند
د) ایمان، بدون عمل، راستین نمی باشد
   52 – از دیدگاه امام صادق (ع) کمترین مرتبه ایمان چیست؟

الف) شناخت خدا و قرآن و جهان هستی
ب) پذیرش اطاعت از حق شناخت امام زمان عصر خود و شهادت دادن به وحدانیت خدا و بندگی خدا
ج) پایبند بودن به دستوران قرآن
د) خواندن نماز و عمل به دستورات دین
   53 – خشنودی یا ناراحتی و پشیمانی از عمل، دلیل بر چیست؟

الف) اختیار
ب) جبر
ج) اعتماد
د) قدرت
   54 – به اقتضای کدام صفات خداوند لازم است پیامبرانی را برای هدایت انسان ها برانگیزد؟

الف) علم و آگاهی ب) قدرت و توانایی
ج) ربوبیت و حکمت
د) رحمانیت و صمیمت
   55 – کدام عبارت زیر صحیح نیست؟

الف) حکمت خدا اقتضاء می کند که عالم، منحصر به دنیای مادی نباشد
ب) ملائکه از متعلقات ایمان است که جزء اصول دین محسوب نمی شود
ج) از راه عقل با شهود و رویت قلبی به عالم غیب، معتقد می شویم
د) همه موارد

56- هرچه ایمان فرد قوی تر باشد ........بیشتر بالا می رود؟
الف) امتحانات سخت
ب) کمال
ج) ظرفیت وجودی فرد
د) اعتقاد

57 – مرتبه برتر ایمان کدام است؟هدف فرد در آن مرتبه چیست؟
الف) عقل – رضایت خدا
ب) اختیار – رضایت فرد
ج) عصمت – رضایت خدا
د) آرامش- رضایت خود

58 –ایمان مبتنی بر چیست و جلوه آن چه نامیده می شود؟
الف) عمل صالح – معرفت
ب) معرفت – عمل صالح
ج) علم – معرفت
د) علم – یقین

59 – کدام گزینه صحیح است؟
الف) ایمان مبتنی بر معرفت است و جلوه آن یقین می باشد
ب) مرتبه برتر ایمان، درجه یقین است که فرد هدفی جزء رضایت خداوند ندارد
ج) چون معرفت، عمیق تر گردد و عمل صالح او بیشتر شود ایمان او نیز استواری بیشتری می گیرد
د) هرچ ایمان قوی تر باشد، ظرفیت پایین می آید

60 – آیه شریفه «قولو لا اله الاالله تفلحوا» بیانگر کدام اصول دین است؟
الف) توحید
ب) معاد
ج) نبوت
د) امامت  

61 – بحارالانوار اثر کیست؟ 

 الف) محمدحسین طباطبایی
ب) محمدباقر مجلسی
ج) احمد خوانساری
د) حمید سبزواری  62 – موضوع محوری همه ادیان چیست؟

الف) خودشناسی
ب) وجود خدا
ج) جهان شناسی
د) معاد
   63 – وجود خدا از نظر فیلسوفان و متکلمان چیست؟

الف) بدیهی
ب) فطری
ج) بدیهی – فطری
د) غریزی
   64 – این سخن از کیست؟ «کی دور بوده ای تا آثار و نشانه ها ما را به تو برسانند».

الف) امام علی (ع)
ب) امام حسن (ع)
ج) امام حسین (ع)
د) امام رضا(ع)
   65 – از چه راهی انسان با مشاهده مخلوقات و تدبر در حدوث و امکان و نظم پدیده ها به وجود خالقی مدبری دانا پی می برد؟

الف) برهان هماهنگی
ب) از راه سیر و آفاق
ج) از راه سیر انفس
د) از راه برهان هدفمندی
   66 – در اصل به معنای آغاز و شروع است؟

الف) فطرت
ب) خلق
ج) غریزه
د) آفرینش اشیاء
   67 – اموری که آفرینش موجود، اقتضای آن را دارد، چه می نامند؟

الف) فطری
ب) اکتسابی
ج) برهان فطرت
د) هدفمندی
   68 – کدام عبارت صحیح است؟

الف) یکی از تقسیمات امور فطری انسان عبارت است از شناخت فطری که انسان بدون آموزش از آن برخوردار است.
ب) میل گرایش های فطری که مقتضای آفرینش همه افراد به طور یکسان است ، یکی از تقسیمات امور فطری است
ج) اگر نوع شناخت خدا برای هر فردی ثابت باشد که به آموزش نیاز داشته باشد به آن خداشناسی فطری گفته می شود
د) گرایش به خدا را نمی توان خداپرستی فطری نامید
   69 – وظیفه انسان های عادی برای شناخت خدا چیست؟

الف) تلاش عقلانی
ب) گوش دادن به تذکر پیامبران
ج) تلاش عرفانی
د) تلاش عقلانی و گوش دادن به تذکر پیامبران
   70- آیه شریفه «دعوالله مخلصین له الدین ظلما نجاهم ...»درباره کدام برهان سخن می گوید؟

الف) علّی
ب) فطرت
ج) علّیت
د) نظم
   71 – در برهان علّی ، چگونه به وجود خدا پی می بریم؟

الف) درگذر علت العلل
ب) از طریق واجب الوجود
ج) از گذر معلولیت عالم
د) از طریق نیازها و احتیاج
   72 – تعریف عام علّیت دربرگیرنده چیست؟

الف) علت تامه
ب) شرط معدات و سایر علل ناقصه
ج) کافی بودن برای تحقق وجود معلول
د) موجودی که با وجودش تحقق و وجو موجود یگر ضرورت پیدا می کند
   73 – هرگاه معلول، از پدیده ای بوجود آید آن را علت .... گویند؟

الف) غایی
ب) فاعلی
ج) صدری
د) مادی
   74 – فعلیتی که در ماده پدید می آید و منشأ آثار جدیدی می گردد،علت .....می نامند؟

الف) صوری
ب) فاعلی
ج) غایی
د) مادی
   75 – کدام گزینه زیر در فاعل الهی بحث می شود؟

الف) فیزیک – فلسفه
ب) فیزیک – طبیعیات
ج) فلسفه – الهیات
د) الهیات – طبیعیات

76 – فاعلی است که منشأ حرکت و دگرگونی اجسام و حالات است؟
الف) فیزیکی
ب) غیرفیزیکی
ج) طبیعی
د) الهی

77 – ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟
الف) ضعف وجودی
ب) تغییرناپذیری
ج) حرکت پذیری
د) فناپذیری

78 – کدام گزینه زیر از آثار ضعف وجودی معلول نمی باشد؟
الف) محدودیت زمانی
ب) تغییر ناپذیری
ج) محدودیت آثار
د) فناپذیری

79 – نتیجه فقر وجودی موجودات ......است؟
الف) تغییر
ب) سکون
ج) حرکت
د) معلول

80 – این سخن از کیست؟«کل قائمٌ فی سواه معلول»
الف) امام سجاد(ع)
ب) امام حسین (ع)
ج) امام علی (ع)
د) امام باقر(ع)  

81 – از دیدگاه حضرت علی (ع) «ماسوی الله، متصف به کدام صفات زیر نیستند؟ الف) گذر زمان عال تغییرشان نمی شود
ب) محدودیت مکانی دارند
ج) تغییر و حرکت دارند
د) افول و زوال دارند  82 – پاسخ فلاسفه به این اشکال معترضان برهان علی که در چه اشکالی دارد تا سلسله علل تا بی نهایت ادامه داشته باشند چیست؟

الف) تسلسل علل تا بی نهایت، باشد شرایط ممکن است
ب) تسلسل علل تابی نهایت ادامه دارد زیرا به جهان غیرمادی برمی گردد
ج) تسلسل علل تا بی نهایت محال است
د) ناگریز باید ورای تعقلات، وجود غیر مستقلی داشته باشند که همگی در پرتو آن تحقق می یابند
   83 – آیه شریفه «ام خلقوا من غیر شیء ام هم خالقون» بیانگر کدام برهان است؟

الف) فطرت
ب) علمی
ج) نظم
د) هماهنگی
   84 – نهایه الحکمه اثر کیست؟

الف) کلینی
ب) علامه طباطبایی
ج) علامه امینی
د) علامه جعفری
   85 – نظم حاکم بر هستی، مؤید کدام مطلب است؟

الف) معلول بودن جهان و نیاز به علت داشتن
ب) یکی از راه های رسیدن به وجود خداوند می باشد
ج) اجتماع متناقضین محال است
د) برهان علیت (علت و معلول) جهان
   86 – آنجا که قرآن، امر به دعوت انسانها در تأمل خلقت موجودات و کوه ها می فرماید: کدام برهان مدنظر است؟

الف) نظم
ب) علی
ج) هدفمندی
د) هماهنگی
   87 – آیه شریفه «فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر...) بیانگر کدام برهان است؟

الف) نظم
ب)فطرت
ج) هماهنگی
د) علیت
   88 – این سخن امام صادق(ع) «عجب از آفریده ای که می پندارد (خداوند از چشم بندگان مخفی است» در چه بابی است؟

الف) هدفمندی جهان خلقت
ب) هماهنگی جهان خلقت
ج) نظم جهان خلقت
د) تقریر برهان نظم
   89 – به وسیله کدام نیرو، انسان به ناظم حکیم و علیم اذعان و اعتراف دارد؟

الف) تفکر در ساختار پیچیده موجودات جهان
ب) تأمل و تفکردر ساختار مجردات
ج) تأمل درهسته مشترک انسان ها
د) تأمل در ساختار پیچیده آدمی
   90 – دنیای مادی براساس چه اصلی پدید آمده است؟

الف) براساس وصول به هدف مشترک و مشخص
ب) از روی علم و آگاهی خداوند عالم
ج) بر اثر طرح و تدبیر ناظم با شعور
د) بخاطر نیاز مشترک موجودات
   91 – کدام گزینه زیر عناصر سازنده مفهوم نظم را در برنمی گیرد؟

الف) طراحی دقیق
ب) سازماندهی حساب شده
ج) دارای بودن کیفیت و کمیتی متفاوت
د) هدفمندی
   92 – تقریر برهان نظم به چه صورت مطرح می شود:

الف) برهان نظم و هماهنگی
ب) هدفمندی و هماهنگی
ج) علی و معلولی
د) خطری و نظم
   93 – کدام گزینه زیر صحیح نیست؟

الف) در برهان هدفمندی تأکید شده است که پدیده های منظم، همواره به سوی هدفی در حال حرکت هستند
ب) موجود فاقد علم و آگاهی می تواند به سوی غایتی حرکت کند که موجود دانا او را راهنمایی کند
ج) موجودات دارای علم و آگاهی هستند لذا برای رشد نیاز به مدبری دانا دارد
د) مصداق موجودات منظم انسان ها و حیوانات و گیاهان می باشند
   94 – طبق نظر قرآن، وقتی میوه ای ثمر دهد چه قسمتی از آن باید مدنظر باشد و در موردش تأمل کنیم؟

الف) طرز رسیدنش
ب) میوه اش
ج) گوناگونی اش
د) دانه های متراکم و شکوفه هایش
   95 – این سخن از کیست و چه استنباطی از آن می شود «زمان هر جنبده ای به دست توست و بازگشت هر آفریده ای به سوی توست»

الف) امام صادق (ع) – برهان هدفمندی
ب) حضرت علی (ع) – هدایت حکیمانه و عالمانه موجودات به سوی هدف معینی
ج) امام صادق (ع) – هدایتی دقیق و منظم
د) امام باقر(ع) – اثبات ناظمی حکیم برای کل عالم

96 – این تقریر از برهان نظم تأکید دارد تا ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند؟
الف) برهان نظم
ب) برهان هدفمندی
ج) برهان هماهنگی
د) برهان فطرت

97 – هماهنگی مجموعه های مختلف جهان، مؤید کدام صفات خداست؟
الف) علم ، حکمت، تدبیر
ب) علم ، حی ، تدبیر
ج) رزاقیت ، حی ، علم
د) حکمت، تدبیر، خالقیت

98 – منظور از ضمیر«هما» در آیه شریفه «لو کان فیها الهه الا الله لفسدتا» چیست؟
الف) خدای خیر – خدای شر
ب) آسمان – زمین
ج) خدا – فساد
د) اله – الله

99 – منظور از «فساد در تکوین» چیست؟
الف) انسان بودن
ب) غریزه
ج) تکامل
د) هدف

100 – هر نفسی بر اساس ..... حاکی از ناظم حکیم و با شعور است؟
الف) عقل
ب) وحی
ج) هدف خلقت
د) علم و آگاهی 

101 – کتاب «تجرید الاعتقاد» اثر کیست؟  

الف) خواجه نصیرطوسی
ب) علامه طباطبایی
ج) محمدباقر مجلسی
د) شهید مطهری  102 – از نظر خواجه نصیرالدین طوسی، چرا خداوند همواره باقی است؟

الف) زیرا وجود برای واجب الوجود ضروری است و عدم در او راه ندارد
ب) زیرا او فوق مکان و زمان و اجسام است و خالق آنهاست
ج) زیرا صفت و حالت تازه ای دراو یافت نمی شود
د) زیرا صفات حقیقی او عین ذات گویند و عدم و نیستی در او راه ندارند
   103 – کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) صفات خدا، زائد بر ذات او نیستند
ب) صفات حقیقی خدا، عین ذات او هستند
ج) اگر صفات زائد بر ذات نباشند لازم می آید که ذات در مرحله ذات، خالی از آن صفات باشند
د) چون خدا جسم نیست و رنگ ندارد و نمی توان آن را با چشم دید
   104 – کشف و شهود از چه راهی صورت می پذیرد؟

الف) درک
ب) مشاهده قلبی
ج) عقل و شعور
د) آیات و روایات
   105- سختترین راه شناخت الهی کدام است؟

الف) راه عقلی
ب) سیردر آفاق و انفس
ج) قرآن و روایات
د) کشف و شهود
   106 – روش عقلی محض را چه می گویند؟

الف) روش فلسفی
ب) روش عرفانی
ج) روش نقلی
د) روش ترکیبی
   107 – آن دسته از صفاتی که کمالی از کمالات خدا را بیان می کند؟

الف) ثبوتیه
ب) سلبیه
ج) ذاتی
د) فعلی
   108-«سلب سلب کمال» به چه چیزی برمی گردد؟

الف) به جهل انسان
ب) به علم انسان
ج) به نوعی اثبات و کمال
د) به کاستی و نقص
   109 – صفاتی که در انتزاع آنها نیازی به تصور موجودات دیگر نیست؟

الف) صفات ثبوتی
ب) صفات فعلی
ج) صفات نفسی
د) صفات ذاتی
   110 - «خالقیت و رزاقیت» از کدام صفات الهی است؟

الف) فعلی
ب) ذاتی
ج) نفسی
د) اداری
   111 – کدامیک از صفات زیر، از صفات نفسانی است؟

الف) حیات الهی
ب) علم الهی
ج) قدرت الهی
د) رزاقیت
   112 – علم و قدرت الهی از صفات است؟

الف) نفسی
ب) اضافی
ج) فعلی
د) سلبی
   113 – کدامیک از صفات زیر مشتمل برنوعی اضافه به غیر نمی باشد

الف) حیات الهی
ب) علم الهی
ج) قدرت الهی
د) رزاقیت
   114 – آیه شریفه «والله بکل شیء علیم» بیانگر کدام صفات الهی است؟

الف) ثبوتی و سلبی
ب) ذاتی و فعلی
ج) نفسی و اضافی
د) ذاتی و ثبوتی
   115 – اعتقاد به نظارت الهی از چه راهی بدست می آید؟

الف) علم
ب) عالم غیب
ج) ایمان
د) از طریق ایمان به آگاهی و علم الهی بر اعمال و رفتار انسان ها

116 – معنای «سمیع و بصیر بودن» به کدام صفت الهی برمی گردد؟
الف) علم
ب) قدرت
ج) اراده
د) حی

117 – آیه شریفه « الله لااله الا هو الحی القیوم» بیانگر کدام صفت الهی است:
الف) علم
ب) قدرت
ج) حیات
د) اراده

118 – در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد؟
الف) تکوینی
ب) تشریعی
ج)تشریفی
د) سروری

119 – هدف آفرینش انسان .......است؟
الف) تکامل مادی
ب) تکامل عقلی
ج) تکامل معنوی و روحی
د) تکامل ظاهری

120 – حکمت خدا اقتضاء می کند که مرگ پایان زندگی نباشد زیرا ........؟
الف) انسان ظرفیت جاودانه زیستن را دارد
ب) انسان می خواهد به کمال برسد
ج) پیامبران بیم دهنده و بشارت دهنده اند
د) انسان می خواهد جبران مافات کند 

پاسخ سؤالات تستی

سوال پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخ
1د31ب61ب91ج
2د32الف62ب92ب
3الف33د63ج93الف
4د34ب64ج94الف
5د35ب65ج95ب
6الف36د66ب96ج
7ج37د67الف97الف
8ب38د68الف98ب
9الف39الف69د99ج
10ب40د70ب100الف
11ب41الف71ج101الف
12ج42ب72ب102الف
13ب43ب73ب103ج
14الف44ج74الف104ب
15ب45ب75ج105د
16ب46ب76ج106الف
17ج47ب77الف107الف
18الف48الف78ب108ج
19ج49ج79الف109ب
20ج50ج80ج110الف
21ب51د81الف111الف
22الف52ب82ج112ب
23ب53الف83ب113الف
24ب54ج84ب114د
25ب55د85ب115د
26د56ج86الف116الف
27ج57ج87الف117ج
28ج58ب88ج118الف
29الف59ج89الف119ج
30ج60الف90ج120الف

تقدیم به تمام دانشجویان عزیز شب امتحانی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس