عشق عشق است
حتی کهنه اش…
بعضی عشق ها
شدتشان بیشتر و بیشتر می شود

وقتی که عمرشان زیاد و زیاد تر می شود
خصوصا عشقی که من داشته باشم
آنهم به تو!

زخم زخم است
حتی کهنه اش…
بعضی زخم ها
تازه دردشان شروع می شود
وقتی کهنه می شوند
خصوصا زخمی که تو زده باشی
زخمی که من خورده باشم

 

 


 خاطره خاطره است

حتی کهنه اش…
بعضی خاطره ها
عزیز تر می شوند
هرچه کهنه و کهنه تر می شوند
خصوصا خاطره ای که من داشته باشم
خاطره ای که از تو داشته باشم

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس