فصل اول

 1 – روانشناسی علم مطالعه چه پدیده هایی است ؟

الف ) ذهن و روان                                     ب ) رفتار

ج ) تجارب موجودات زنده                            د) رفتار و فرایندهای ذهنی

 

2 – کسانی که ناحیه خاصی از سمت راست مغزشان آسیب دیده چه توانایی ای را از دست می دهند ؟

الف ) شناسایی همه افراد                          ب ) شناسایی چهره های آشنا

ج ) شناسایی مکانهای آشنا                         د ) جهت یابی فضایی

 

3- هنگام حکم کردن در مورد اینکه آیا کمک قابل توجه فرد به خیریه به چه دلیل است ، معمولاً ما دچار این سوگیری هستیم که عامل اصلی را چه بدانیم ؟

الف )  موقعیت فرد                                 ب ) تزویر و دورویی

ج ) صفت خاص  فرد                              د ) صفات اکتسابی

 

4- طبق نظر فروید سینان کودکی تا چند سالگی است ؟

الف ) 3 سالگی                                     ب )4 سالگی

ج ) 5/3 سالگی                                     د) 5 سالگی

 

5- یکی از عوامل مهم بی اشتهایی عصبی و پرخوری چیست ؟

الف ) محرومیت غذایی                               ب ) الگوی غذایی نامناسب

ج ) تقویت کننده های نامناسب                        د ) عدم لذت از خوردن

 

6- ریشه دیدگاه شناختی در افکار کدام یک از اندیشمندان است ؟

الف ) بقراط                                       ب )سقراط و افلاطون

ج ) فروید                                          د)  گشتالت

 

7- زمینه دیدگاه زیست شناسانه در روانشناسی از کجاست ؟

الف ) سقراط                                       ب )پاولف

ج ) واتسون                                        د)  بقراط

 

8- مغز انسان حاوی چند میلیارد سلول عصبی است ؟

الف ) 2                                            ب)6

ج ) 10                                             د) 12

 

9- درد هیافت زیست شناسانه ، علت افسردگی چیست ؟

الف ) تغییر در هیپوکامپ              ب ) تغییرات غیر طبیعی در نورونها

ج ) اضطراب                             د ) تغییرات غیر طبیعی در سطح عصب رسانه ها

 

10- از دیدگاه واتسون ، روانشناسی به چه صورت می تواند به گونه یک علم عینی متحقق شود؟

الف ) مطالعه رفتار                                 ب) درون نگری

ج )  مطالعه فرایندهای روانی واسط              د ) مطالعه فرایندهای ذهنی

 

11- علت پر خوری از دیدگاه روانکاوانه چیست ؟

الف ) پاسخ خاص به محرکهای خاص          ب ) پاسخ مفرح به موقعیت اضطراب آور

ج ) جلب توجه                                     د ) تحریک قسمتی از مغز

 

12- بر اساس دیدگاه زیست شناسانه ، علت نسیان کودکی چیست ؟

الف ) ناپختگی هیپوکامپ                         ب ) ناپختگی کرنکس

ج ) عدم اسنتباط رفتاری                           د ) عدم تغییر رشدی

 

13- در دیدگاه رفتار گرایی اینکه " شما با چه کسانی تعامل دارید " چه نامیده می شود ؟

الف ) تقویت کننده ها                            ب ) روابط اجتماعی

ج ) محرکهای اجتماعی                          د) بینش اجتماعی

 

14- علت پرخوری از دیدگاه رفتاری چیست ؟

 الف ) محرومیت غذایی                       ب )آگاهی بر رفتار

ج ) تحریک قسمت خاصی از مغز           د ) پاسخ به محرکهای خاص

 

15- علت نسیان کودکی از دیدگاه شناختی چیست ؟

الف ) تغییرات غیر طبیعی عصل رسانه ها   ب ) فرایندهای روانی ناخود آگاه

ج ) عدم سازماندهی وقایع                       د) آسیب زایی شدید رخدادهای هیجانی

 

16- علت پرخاشگری از دیدگاه شناختی چیست ؟

الف ) آگاهی از موقعیت                         ب ) پاسخ به محرک خاص

ج ) پاداش فرد                                    د) الگوهای پرخاشگرانه

 

17- شناخت گرایی جدید بر چه امری مبتنی است ؟

الف ) درون نگری                               ب ) مطالعه عینی فرایندهای روانی

ج ) مطالعه غیر عینی فرایندهای روانی        د ) مطالعه ناخود آگاه افراد

 

18- موسس دیدگاه روانکاوانه چه کسی بود ؟

الف ) آنافروید                                      ب ) یونگ

ج )  فروید                                           د) آدلر

 

19- از دید فروید علت و ریشه اکثر رفتارهای ما چیست ؟

الف )  فرایندهای روانی خود آگاه             ب ) فرایندهای روانی ناخود آگاه

ج ) غریزه پرخاشگری                         د ) غریزه جنسی

 

20- از دید فروید، بسیاری از تکانه هایی را که والدین و اجتماع ابراز آنها را در کودکی ممنوع می کند ریشه در چه قسمتی دارد ؟

الف ) نیمه خود آگاه                            ب ) غرایز ذاتی

ج ) حوزه آگاه                                   د ) رفتارهای اجتماعی

 

21- فروید ، علت نسیان کودکی را چه می داند ؟

الف )  عدم پاسخدهی مناسب                   ب ) عدم شکل گیری فرایندهای واسطه ی

ج ) عدم استنباط رفتاری                         د ) آسیب زایی شدید رخدادهای هیجانی

 

22- علت پرخاشگری از نظر فروید چیست ؟

الف ) ارضاء نیاز ذاتی                        ب ) پاداش رفتارهای پرخاشگرانه

ج ) آگاهی بر رفتار                             د ) الگوهای پرخاشگرانه

 

23- سائقهای اساسی انسان از دید فروید کدامند ؟

 الف ) برتری جویی                        ب ) خود شکوفایی

ج ) غریزه جنسی و پرخاشگری           د ) غریزه حیات

 

24- دیدگاه پدیدار شناسانه بر چه مواردی تأکید می کند ؟

الف ) رخدادهای ناخود آگاه                 ب ) رخدادهای درون ذهنی

ج ) محرکات خارجی                         د ) پردازش اطلاعات

 

25- طبق نظریه های انسان گرایانه ، نیروی انگیزشی اصلی فرد چیست ؟

الف ) ارضاء نیازها                         ب ) تکامل ادراکات و خود

ج ) تمایل به برتری جویی                   د ) تمایل به خود شکوفایی 

 

26- نکته اساسی که در دیدگاه انسان گرایی هشدار داده شده چیست ؟

الف ) حل مسائل مربوط به آسایش           ب ) مطالعه پاره های مجزایی از رفتار

ج ) تأکید بر روانشناسی علمی                 د ) تحلیل علمی رفتارهای انسان

 

27- آشتی دیدگاه زیست شناسانه و روانشناسانه ، در چه قسمتی مطرح می شود ؟

الف ) روانکاوی                                 ب ) پدیدار شناسی

ج ) تقلیل گرایی                                  د ) رفتار گرایی

 

28- حافظه به چند نوع تقسیم می شود ؟

الف ) حسی ، حرکتی                          ب ) کوتاه مدت ، دراز مدت

ج ) کوتاه مدت – معنایی                       د ) حسی – بلند مدت

 

29- مراحل پژوهش کدامند ؟

الف )  برخورد به مسئله -  نتیجه گیری     ب ) مشاهده – مطالعه متون

ج ) تشخیص متغیرها -  آزمون فرض      د ) وضع فرضیه -  آزمون فرض

 

30- اولین گام در هر طرح پژوهشی چیست ؟

الف )  تشخیص مسئله                         ب ) تشخیص عناصر اصلی

ج ) وضع فرضیه                               د ) تاریخچه پژوهش

 

31- اینکه شیوه های پژوهشی بکار رفتاه برای جمع آوری داده ها سوگیری نداشته باشد و پایا باشد " چه نامیده می شود ؟

الف ) آزمودن علمی                            ب ) عدم اریب پژوهش

ج ) روایی و پایایی                              د ) عینی بودن پژوهش

 

32- در چه ویژگی ، متخصصان دیگر هم در صوت تکرار مشاهده باید به همان نتایج دست یابند ؟

الف )  روایی                                      ب ) حساسیت

ج ) عینیت                                          د ) پایایی

 

33- اینکه از پیش فرضیه ای را برتر از فرضیه دیگر به شمار نیاوریم چه نام دارد ؟

الف ) روایی                                       ب ) پایایی

ج ) عدم سوگیری                                 د ) عینیت

 

34- در کدام روش پژوهش ، شرایط به دقت نظارت می شود و انجام سنجش به کشف  روابط بین متغیرها منجر می شود ؟

الف ) مشاهده                                    ب ) آزمایش

ج ) همبستگی                                    د ) آماری

 

35- وجه تمایز شیوه آزمایشگاهی از سایر روشهای علمی چیست ؟

 الف ) نظارت دقیق بر متغیرها              ب ) جور بودن آزمودنیها

ج ) تعداد آزمودنیها                             د ) گروههای مختلف

 

36- چنانچه محقق بخواهد "  رابطه بین قدرت حافظه با مقدار خواب را در دختران رشته روانشناسی پیام نور " مطالعه کند ، متغیر مستقل کدام است ؟

الف ) قدرت حافظه                          ب ) مقدار خواب

ج ) جنسیت                                    د ) دانشگاه پیام نور

 

37- در سئوال قبل ، متغیر وابسته کدام است ؟

الف )  مقدار مطلبی که به یاد می آورد       ب ) مقدار خواب  

ج ) دختران                                       د ) رشته روانشناسی

 

38- شیوه ای که برای جمع آوری داده ها به کار می رود چه نام دارد ؟

الف ) روش علمی                                 ب ) آزمایش چند متغیره

ج ) طرح آزمایشی                                 د ) روش ارتباطی

 

39- چنانچه در پژوهشی مشخص شود که حافظه افراد هم به دلیل تصویر کلاس و هم با سر نخ بهتر می شود این پژوهش چه نوع پژوهشی است ؟

الف ) آزمایش چند متغیره                       ب ) همبستگی

ج ) آماری                                         د ) تکوینی

 

40- پر استفاده ترین عدد آماری چیست ؟

الف ) انحراف استاندارد                         ب ) میانه

ج ) مد                                              د ) میانگین

 

41- برای تعیین این امر که آیا متغیری که تحت نظارت ما نیست با متغیر دیگر همبستگی دارد یا نه ، از چه روشی می توان استفاده کرد ؟

الف ) آزمایش                                   ب ) آزمایش چند متغیره

ج ) ارتباطی                                     د ) زمینه یابی

 

42- ضریب همبستگی بین اعدادی متغیر است ؟

الف ) 1- تا 1+                                 ب ) 1 تا 100

ج ) 0 تا 1+                                      د ) 1- تا 0

 

43- رابطه بین دو متغیر در چه صورت بسیار قوی و هم جهت است ؟

الف ) 1-                                        ب ) 1+

ج ) 100                                         د ) 0.95-

 

44- در آزمونی که هدف مطالعه میزان ارتباط میزان صدمه مغزی با خطای بیمار در شناسایی قیافه افراد بود ، چه همبستگی بین صدمه مغزی با در صد جوابهای صحیح وجود داشت ؟

الف ) صفر                                     ب ) همبستگی مثبت

ج ) همبستگی منفی                             د ) خط اریب صعودی

 

45- ضریب همبستگی بین قد والدین و کودک آنها در بزرگسالی حدوداً چند است ؟

الف )50 /0                                    ب ) 750 /0

ج ) 40 /0                                       د )60 /0

 

46- در تحقیقات روانشناسی حداقل چه ضریب همبستگی ای را بالا تلقی می کنند ؟

 الف ) 50/0                                       ب ) 70/0

ج )80 /0                                          د ) 60/0

 

47- در تحقیقات روانشناسی ، کدام ضریب همبستگی کمترین فایده را در پیش بینی دارد ؟

الف ) کمتر از 30/0                                ب ) کمتر از 40/0

ج ) کمتر از 10/0                                   د ) کمتر از 50 /0

 

48- همبستگی یا ارتباط بین دو متغیر دلیل بر چه ارتباطی است ؟

الف ) علت و معلولی بین آندو                    ج ) متغیر وابسته به عنوان علت

ب ) متغیر مستقل به عنوان علت                د ) وجود دلایل احتمالی بسیار بر این رابطه

 

49- در کدام یک از روشهای پژوهشی ، از خود فرد سئوال می شود که آیا آن رفتار را انجام می دهد ؟

الف ) آزمون                                     ب )  ارتباطی

ج ) زمینه یابی                                    د ) آزمایش

 

50- کدام یک از روشهای زیر ، به صورت مشاهده غیر مستقیم افراد است ؟

الف ) تاریخچه افراد                           ب ) زمینه یابی

ج ) آزمایش                                     د ) همبستگی  

 

51- وجه ممیزه بسیار مهم عصب پژوهشی شناختی ، اتکای آن بر چه امری است ؟

الف )  فرایندهای غیر شناختی               ب )  فرایندهای روانی

ج )  مطالعه مغز افراد طبیعی                 د )  مطالعه افراد مبتلا به صدمه مغزی

 

52- هنگامی که از افراد خواسته می شود که اطلاعاتی را به مدت چند ثانیه در خاطر خود نگه دارند ، فعالیت عصبی در چه نواحی ای از مغز افزایش می یابد ؟

الف ) پشت مغز                             ب )  جلوی مغز

ج ) قسمت میانی مغز                        د)  زیر مغز

 

53- نظریه تکامل ، گرایش به پرخوری را نتیجه چه عاملی می داند ؟

الف ) میل به بقا و تداوم                      ب) عادت

ج ) آینده نگری                                 د ) محرومیت قبلی

 

54- شناخت پژوهی ، دستگاه شناختی انسان را به چه چیز شبیه می داند ؟

 الف )  رایانه                               ب ) حیوانات تکامل یافته

ج )  حلزون                                  د )  ماهواره

 

55- کدام گروه از روانشناسان به تفاوتهای افراد مختلف توجه می کنند ؟

الف ) بالینی                                  ب ) اجتماعی

ج ) شخصیت                                 د ) مشاوره ای

 

56- کدام گروه از روانشناسان ،  در مسائل یادگیری تخصص دیده اند ؟

الف )  تحصیلی                             ب )  آموزشی

ج ) فنی                                       د ) مشاوره ای

 

57- کسانی که اصول روانشناسی را برای تشخیص و درمان مشکلات هیجانی و رفتاری بکار می برند چه نوع روانشناسانی هستند ؟

 الف ) بالینی                             ب )  مشاوره ای

ج ) شخصیت                               د ) اجتماعی

 

58-کدام گروه ازروانشناسان بسیاری از وظایف درمانی را بعهده دارند منتها اغلب با مشکلاتی با وخامت کمتر سر و کار دارند ؟

الف )  بالینی                                     ب ) مشاوره ای

ج ) شخصیت                                     د )  اجتماعی

 

59- کدام گروه از روانشناسان ، به نحوه اثر تعامل افراد با هم بر مواضع و رفتار آنها علاقه دارند ؟ 

الف )  مشاوره ای                              ب )  رشد

ج ) اجتماعی                                     د ) شخصیت

 

60- کدام گروه از روانشناسان را گاهی مهندسان عوامل انسانی می خوانند ؟

الف )  صنعتی                                ب ) فنی 

ج )  مشاوره ای                                د ) اجتماعی

 

61- کدام گروه از روانشناسان در پی بهبود ارتباط افراد با وسایل مکانیکی اند ؟

الف ) صنعتی                             ب )  مشاوره ای

ج )  اجتماعی                              د )  فنی

 

62- گزینش مناسب ترین افراد برای هر شغل و تدوین برنامه های آموزش مشاغل جزء وظایف کدام گروه از روانشناسان است ؟

الف )  فنی                              ب )  مشاوره ای

ج )  صنعتی                            د )  آموزش

 

63- اهداف اصلی شناخت پژوهی چیست ؟

 الف )  کشف قوانین رفتاری              ب ) کشف بازنمودهای ذهنی

ج ) کشف تواناییهای شناختی               د ) نحوه تحقق اعمال ذهنی در مغز

 

64- کدام یک از شاخه های زیر با کاربرد رایانه در شبیه سازی فرایندهای فکری انسان سر و کار دارد ؟

الف )  هوش مصنوعی                            ب ) شناخت پژوهی

ج ) عصب پژوهی                                   د ) روانشناسی تکاملی

 

65- در کدام رهیافت شناخت پژوهی ، بازنمودها و فرایندهای ذهنی را شبیه نورونها و پیوندهای بین نورونی توصیف می کنند ؟

الف )  عصب پژوهی                            ب )  اتصالگرایی

ج ) هوش مصنوعی                               د ) انسان شناسی

 

66- به چه دلیل شرقیها ( مثلاً هندیها ) کمتر احتمال دارد که دچار خطای بنیادین اسناد شوند ؟

الف) عدم تأکید بر اسناد های صفتی            ب) تأکید بر اسنادهای صفتی

ج) عدم تأکید بر متغیرهای موقعیتی             د) عدم توجه به روانشناسی فرهنگی

 

67- دانشمندان امروزه برای بررسی مغز افراد در حال فعالیت از چه روشی استفاده می کنند ؟

الف) APA                                 ب) EEG

ج) PQRST                              د) PET

 

68 – برای پی بردن به نظریات  سیاسی افراد و محصولی که ترجیح می دهند از چه روشی استفاده  می شود ؟

الف)  ارتباطی                              ب) آزمون

ج)  زمینه یابی                              د) مصاحبه

 

69- اولین اصل دولت در مورد برخورد اخلاقی با آزمودنیهای انسانی چیست ؟

الف)  رضایت افراد                      ب) حداقل خطر

ج) حفظ اسرار فرد                        د) موجه بودن آزمایش

 

70- چه کسانی بیشتر دچار بی اشتهایی عصبی می شوند ؟

الف)  کودکان                                 ب) نوجوانان

ج)  زنان جوان                               د) مردان جوان 

 

فصل سوم

 

71- این جمله که ذهن کودک نوزاد لوحی سفید است از کیست ؟

الف)  واتسون                                  ب) روسو

ج) داروین                                   د) جان لاک

 

72- به نظر جان لاک تمامی دانس و آگاهی ما از چه طریقی می رسد ؟

الف) حواس                                    ب) ادراک

ج) مردم                                         د) از پیش تعیین شده

 

73-به نظر واتسون علت تفاوتهای افراد چیست ؟

الف) وراثت                                  ب) جنسیت

ج) تربیت                                     د) هوش

 

74- رشد و پیدایش بسیاری از صفات شخصیتی مثل مردم آمیزی و ثبات هیجانی تحت تأثیر چه عاملی است ؟

الف) وراثت                                 ب) ارث و محیط

ج) محیط                                  د) )خانواده و هوش

 

75- کدام یک از شخصه های زیر تنها توسط ژنها تعیین می شود ؟

الف) صفات شخصیتی                       ب) رشد جسمانی

ج) رشد حرکتی                               د) قواره کلی بدن

 

76- تأثیر عوامل وراثتی بر رشد از طریق چه فرایندی تجلی پیدا می کند ؟

الف)  بلوغ                                 ب) محیط

ج) روانی                                   د) خود نظم جویی

 

77- ویروس سرخچه تا چند ماهگی حاملگی ممکن است جنین را دچار ناهنجار کند ؟

الف) 3 ماهگی                                 ب) 5 ماهگی

ج) 7 ماهگی                                    د) 4 ماهگی

 

78- بر اساس بررسیهای جدید ، تسریع ظهور رفتارهای حرکتی به چه صورت انجام می شود ؟

الف) نمی توان آنها را با تغذیه تسریع داد       ب) با تمرین و تحریک اضافی 

ج) فقط بر اساس سیر رشد طبیعی است         د) تجربه هیچ نقشی در آن ندارد

 

79- بر اساس مفهوم مراحل مختلف رشد ، کدام یک از موارد زیر درست است ؟

 الف) ترتیب) مراحل در همه ، یکسان نیست 

 ب) رفتارهای هر مرحله حول صفات مرتبطی است

ج) رفتارهای هر مرحله حول یک صفت است

د) رفتارهای هر مرحله شبیه رفتار مراحل دیگر است

 

80- چه پدیده ای نشانگر اینست که درزندگی فرد زمانهای مهمی است که طی آنها باید وقایع خاصی رخ دهد تا رشد طبیعی صورت گیرد ؟

الف)  بلوغ                                        ب) پختگی

ج) دوران رشد                                    د) دوران حیاتی

 

81- شش هفته پس از لقاح ، دوره حیاتی برای رشد طبیعی چه اندامهایی است ؟

 الف) شنوایی                                  ب) حرکتی

ج) جنسی                                       د) داخلی

 

82- دوره حیاتی  برای رشد بینایی در رشد پا تولدی کدام است ؟

الف) سه سال اول                           ب) 6 سال اول

 ج)  4 سال اول                             د) 8 سال اول

 

83 –رشد اندام جنسی بد وی و تبدیل آن به ساختمان جنسی مذکر یا مونث به چه عاملی بستگی دارد ؟

 الف) وجود هورمونهای مردانه               ب) وجود هورمونهای زنانه

ج) آرایش کرموزمی جنین                      د) تسلط یکی از خصایص اولیه جنسی

 

84- برای تشکیل دلبستگیهای نزدیک بین فردی چه دوره ای حساس است ؟

الف) 6 ماهه اول                                 ب) دو سال اول زندگی

ج) تا 5/1 سالگی                                 د) سال اول زندگی

 

85- برای رشد هوش و یادگیری زبان چه سنینی اهمیت ویژه ای دارند ؟

الف) 2 سال اول                                  ب) سالهای دبستانی

ج)  سالهای پیش از دبستانی                     د) تمام دوره رشد

 

86 –عمل جراحی آب مروارید تا پیش از چند سالگی موجب رشد نسبتاً طبیعی بینایی فرد می شود ؟

الف) 5 سالگی                                   ب) 7 سالگی

ج) 3 سالگی                                       د) 4 سالگی

 

87- به نظر ویلیام جمیز ، نوزاد جهان را به چه صورت درک می کند ؟

 الف) آشفته رو به سامان                      ب) آشفته رو به نابسامان

ج) بدون هیچ حس خاص                     د) ) سازمان یافته و مرتب

 

88- کدام یک از موراد زیر در مورد بینایی در بدو تولد درست است ؟

الف) توانایی گسترده در تغییر کانون دید 

ب) توانایی محدود در تغییر کانون دید

ج) حد بینایی بالا

د) دوربینی زیاد

 

89- دید نوزاد چند است ؟

الف)                                             ب)    

ج)                                               د)   

 

90- دید نوزاد در شش ماهگی به چه میزانی می رسد ؟

الف)                                          ب)   

 ج)                                              د)   

 

91- دید کودک تا چند سالگی تقریباً به پای دید فرد بزرگسال می رسد ؟

الف) یکسالگی                                ب) دو سالگی

ج) سه سالگی                                 د) 5/3 سالگی

 

92- نوزادان به چه اشیایی بیشتر مجذوب می شوند ؟

الف) تضاد بصری بالا                      ب) تشابه بصری بالا

ج) طرحهای ساده                            د) کل یک شی

 

93- نوزادان چه طرحهایی را ترجیح می دهند ؟

الف) ساده بر پیچیده                         ب) خطوط مستقیم بر منحنی

ج) نگاه اجمالی به کل شی                  د) پیچیده بر ساده

 

94- نوزاد در چند ماهگی به اعضای دورنی صورت نیز توجه می کند ؟

 الف) یکماهگی                              ب) 3 ماهگی

ج) 4 ماهگی                                 د) دو ماهگی

 

95- واکنش برگرداندن سر به طرف صدا در حدود چند هفتگی یا چند ماهگی از بین می رود ؟

الف) 6 هفتگی                                      ب) 4 ماهگی

ج) 3 ماهگی                                        د) 4 هفتگی 

 

96- واکنش برگرداندن سر به طرف صدا مجدداً در چند ماهگی دیده می شود ؟

الف) 2 ماهگی                                        ب) 3-2 ماهگی

ج) 4-3 ماهگی                                       د) 5-4 ماهگی

 

97-از بین رفتن موقت واکنس برگرداندن سر ، نشانه چیست ؟

الف) عدم نیاز کودک به آن                         ب) دوره انتقالی بر بلوغ مغزی

ج) عدم واکنش محیط به آن                        د) )تقویت کننده های نامناسب محیطی

 

98- پاسخ انعکاسی برگرداندن سر به سمت صدا تحت تبعیت چه قسمتی از مغز است ؟

الف) نواحی جلوی مغز                            ب) نواحی پشت مغز

ج) نواحی ساقه ای مغز                            د) نواحی تحت قشری مغز

 

99- کودک در چند ماهگی حتی در تاریکی هم جهت صدا را درست تشخیص می دهد ؟

الف) 4 ماهگی                                    ب) 3 ماهگی

ج) 5 ماهگی                                       د) 6 ماهگی

 

100- نوزاد در چند ماهگی فرق اصوات مشابهی مثل ب و پ را می فهمد ؟

الف) 5/1 ماهگی                                  ب) 2 ماهگی

ج) 5/2 ماهگی                                     د) یک ماهگی

 

101- اطلاعات زبانی کودک در چند ماهگی به حدی زیاد می شود که تدریجا ً اصوات بی استفاده را حذف می کند ؟

الف) 9 ماهگی                                      ب) 6 ماهگی

ج) 12 ماهگی                                     د) ) 8 ماهگی

 

102 – پاسخ مشخصه نوزاد به مایع شیرین چیست ؟

الف) ابراز نفرت                                   ب) ابراز خنده بلند

ج) ابراز آسودگی                                   د) باز کردن دهان

 

103- وقتی بوی خوشی به مشام نوزاد می رسد چه تغییری در وی صورت می گیرد ؟

الف) ) کند شدن تنفس                             ب) تند شدن ضربان قلب

ج) برگرداندن سر به طرف دیگر               د) )تند شدن تنفس

 

104 – نوزاد در چند ماهگی از حافظه بسیار خوبی برخوردار می شود ؟

الف) 6 ماهگی                                    ب) 4 ماهگی

ج) 3 ماهگی                                       د) 9 ماهگی

 

105 – کدام یک از موارد زیر در مورد شنوایی ( تشخیص و یا ترجیح اصوات ) صحیح است؟

الف) صدای حیوانات را بر انسان ترجیح می دهد

ب) صدای قلب و صدای زنانه را ترجیح می دهد

ج) تفاوت بین اصوات مشابه را تشخیص نمی دهد

د) صدای انسان را از سایر اصوات تمیز نمی دهد

 

106- نوزاد کدام یک از صداهای زیر را بر دیگری ترجیح می دهد ؟

الف) مردانه را بر زنانه                        ب) همه زنان را بر مادر

ج) پدر را بر سایر مردان                      د) )مادر را بر سایر زنان

 

107- نوزاد 3-2 روزه چه چیز را ترجیح می دهد ؟

الف)  داستانهای ناآشنا با صدای مادر

ب) داستانهای آشنا با هر صدایی

ج) داستانهای ناآشنا

د) داستانهای ناآشنا با هر صدایی

 

108- بنظر پیاژه تقلید به چه صورت انجام می شود ؟

الف) در 18 ماهگی صورت می گیرد            ج) در 12 ماهگی صورت می گیرد

ب) از همان بدو تولد صورت می گیرد  د) در صورت تکرار حالات ، وی توجه و تقلید می کند

 

109- نوزادان چه حرکاتی را تقلید می کنند ؟

الف) صرفاً حالات چهره                        ب) حرکت سر و چهره

ج) صرفاً حرکات سر                            د) صرفاً حرکات بدنی

 

110- به نظر پیاژه علت رشد شناختی کودکان چیست ؟

الف) پختگی                                      ب) عوامل زیستی

ج) رشد مغزی                                   د) )تعامل فرد با محیط

 

111- نقش کودک در برخورد با محیط چگونه است ؟

الف) پذیرنده تقویت                            ب) منفعل

ج) فعال                                        د) )پذیرنده رشد زیستی

 

112- کودک از جمع بندی نتایج آزمایشهای خود در محیط چه فرایندی را شکل می دهد ؟

الف) طرحواره                                 ب) ساخت

ج) انطباق                                      د) )تطبیق

 

113- در چه فرایندی کودک می کوشد واقعه جید را بر طرحواره قدیمی منطبق کند ؟

الف) سازمان                                    ب) تطبیق

ج) تعادل جویی                                 د) ) انطباق

 

114- پیاژه فرایند تجدید نظر در طرحواره را چه می نامند ؟

الف) انطباق                                     ب) سازمان

ج) تطبیق                                        د) تعادل جویی

 

115- مرحله حسی – حرکتی تا چند سالگی ادامه دارد ؟

الف) 5/1 سالگی                            ب) 2 سالگی

ج)  5/2 سالگی                              د) 4 سالگی

 

116- دومین و چهارمین مرحله رشد روانی از دید پیاژه کدامند ؟

الف) پیش عملیاتی -  صوری              ب) عملیات عینی -  صوری

ج) پیش عملیاتی – عملیات عینی          د) )حسی -  حرکتی -  صوری

 

117- اولین و سومین مرحله تحول روانی از دید پیاژه کدام است ؟

الف) حسی – حرکتی -  پیش عملیاتی

ب) حسی -  حرکتی – عملیات عینی

ج) حسی -  حرکتی – صوری

د) پیش عملیاتی -  صوری

 

118- نوزاد در چه دوره ای روابطی را که میان اعمال او و نتایج اعمال هست کشف می کند ؟

الف) صوری                                    ب) عملیات عینی

ج) پیش عملیاتی                                 د) حسی – حرکتی

 

119-کودک در چه دوره ای کشف می کند که مثلاً دست جزئی از بدن اوست و خود را جدا از جهان خارج می یابد ؟

الف) صوری                                ب) پیش عملیاتی

ج) حسی -  حرکتی                          د) عملیات عینی

 

120- کشف مهمی که در مرحله حسی – حرکتی صورت می گیرد ، کشف چه مفهومی است ؟

الف) ثبات شی                               ب) بازگشت پذیری

ج) بقای شی                                 د) ) نگهداری ذهنی  

- کودک در چه زمانی شی را در محلی که آخرین بار دیده ( به نحو پایداری ) جست و جو می کند ؟

الف) 6 ماهگی                            ب) 12 ماهگی 

ج) 18 ماهگی                             د) 24 ماهگی

 

122 – روال ذهنی برای تجربه ، ترکیب و هر گونه تبدیل ذهنی اطلاعات به شکل منطقی چه نام دارد ؟

الف) عملیات                               ب) طرحواره

ج) بازگشت پذیری                         د) استدلال

 

123- کودک در چه مرحله ای ، اشیاء را بر اساس خصیصه واحدی دسته بندی می کند ؟

الف) حسی – حرکتی                     ب) پیش عملیاتی

ج) عملیات عینی                          د) )صوری

 

124- ثبات تعداد ، حجم و وزن در چه دوره ای حاصل می شود ؟

 الف) حسی – حرکتی                     ب) عملیات عینی

ج) پیش عملیاتی                             د) صوری 

 

125- کودک در چه دوره ای می تواند اشیاء را بر اساس چندین خصیصه دسته بندی کند و بر اساس یک بعد آنها را مرتب کند ؟

الف) حسی – حرکتی                       ب) صوری

ج) پیش عملیاتی                             د) عملیات عینی

 

126- در دوره عملیات صوری فرد به چه ویژگی دست می یابد ؟

الف) طبقه بندی                            ب) ردیف کردن

ج) تفکر منطقی                            د) ثبات جرم

 

127- کودک در مرحله پیش عملیاتی هنوز به چه مفهومی دست نیافته است ؟

الف) ثبات شی                             ب) بقای شی

ج) خود محوری                          د) )انجام عامدانه اعمال

 

128- خصیصه کلیدی مرحله پیش عملیاتی چیست ؟

الف) عدم تأثیر برداشتهای بصری در تفکر         ب) توجه به جنبه های مختلف

 ج) توجه به کیفیت عددی شی                        د) توجه به یک جنبه از موقعیت

 

129- به نظر پیاژه بچه ها در چه سنی به بازیهای نمادین روی می آورند ؟

الف) 5/1 سالگی                                ب) 2 سالگی

ج) 4 سالگی                                      د) 3 سالگی

 

130- اینکه کودک در جمع کودکان دیگر وارد می شود و همان بازیها را انجام می دهد ( ولی بازی ، ساماندهی اجتماعی ندارد  چه نوع بازی است ؟

الف) بازیهای اجتماعی                      ب) بازیهای رمزی

ج) بازیهای موازی                          د)  بازیهایی قاعده دار

 

131- در بازیهای موازی چه حالتی حکمرفا است ؟

الف) قواعد منطبق بر امیال فردی

ب) قواعد منطبق بر اهداف جمعی

ج) بدون هیچگونه هدفی

د) بدون هیچگونه نظمی

 

132- کودک در چند سالگی احساس می کند که مجبور است از قواعد تبعیت کند ؟

الف) 4 سالگی                                 ب) 3 سالگی

ج) 7 سالگی                                    د) 5 سالگی

 

133- در 5 سالگی ، کودک در بازیها چه مواردی را رعایت می کند ؟

الف) قواعد نسبی و قابل تغییر              ب) قواعد ، دستورهای اخلاقی مطلق اند

ج) تساهل درباره قواعد                      د) منبعی برای قدرت قائل نیست

 

134- در دوره پیش عملیاتی کودک به چه نوع اخلاقی اعتقاد دارند ؟

الف) اخلاق اجتماعی                       ب) عدالت و حقوق انسانی

ج) ناپیروی                                   د) واقع پنداری اخلاقی

 

135- در دوره پیش عملیاتی ، قضاوت کودکان درباره کارها بیشتر مبتنی بر چه عاملی است ؟

الف) پیامدهای عمل                           ب) روش اعتقادی 

ج) نیت و انگیزه عمل                         د) قانون جهانی

 

136- سومین مرحله درک اخلاقی از دیدگاه پیاژه کدام است ؟

الف) واقع پنداری اخلاقی                   ب) روش اعتقادی

ج) عدم توجه به نیات عمل                  د) توجه به ملاحظات درون ذهنی

 

137-در مرحله عملیات صوری ، قواعد اخلاقی به چه صورت هستند ؟

الف) مطلق                                  ب) واقع گرایی اخلاقی

ج) تعمیم قواعد                              د) تساهل درباره قواعد

 

138- در کدام مرحله رشد اخلاقی ، اعمال افراد بر اساس مجازاتی که در انتظار آنهاست ارزیابی می شوند ؟

الف) دوم                                     ب) اول

ج) چهارم                                  د) سوم

 

139- در مرحله اول رشد اخلاقی از دید کلبرگ ، اعامال افراد بر اساس چه عاملی ارزیابی می شود ؟

الف) تأیید                                ب) قدرت

ج) پاداش                                 د) مجازات

 

140- مرحله اول رشد اخلاقی از دید کلبرگ تا حدود چند سالگی است ؟

الف) 10 سالگی                         ب) 7 سالگی

ج) 4 سالگی                              د) 12 سالگی

 

141- در سطح دوم تحول اخلاقی از دید کلبرگ ، کودک اعمال را بر اساس چه دیدگاهی ارزیابی می کند ؟

الف) مجازات                               ب) پیمان مداری

ج) دیگران                                  د)  اخلاق مداری

 

142- در مرحله دوم رشد اخلاقی از دید کلبرگ چه اخلاقی حاکم است ؟

الف) مجازات مداری                       ب) پاداش مداری

ج) تأئید مداری                              د) اقتدار مداری

 

143- لازمه سطح سوم تحول اخلاقی از دید کلبرگ چه تفکری است ؟

الف) صوری                              ب) پیش عملیاتی 

ج) عملیاتی                               د)  حسی

 

144- در مرحله چهارم تحول اخلاقی از دید کلبرگ ، کودک به چه دلیل از قوانین اجتماعی تبعیت می کند ؟

الف) رد نشدن از سوی دیگران          ب) کسب احترام همسالان

ج) شرمنده نبودن نزد خود              د )عدم احساس گناه

 

145- اخلاق مرحله پنجم از دید کلبرگ کدام است ؟

الف) تأئید مدار                           ب) پیمان مدار

ج) اقتدار مدار                            د) اخلاق مدار  

 

146- در مرحله شش تحول اخلاقی از دید کلبرگ، اعمال فرد مطابقه با چه اخلاقی است؟

الف) آنها که جامع تحمیل می کند               ب) آنها که لازمه رفاه عمومی است

ج) آنها که او را شایسته احترام می کند        د) آنها که خود برگزیده است

 

147- انتقادی که به نظریه کلبرگ وارد شده چیست ؟

 الف) بیشتر مبتنی بر محبت به دیگران است  

 ب) مراحل اخلاقی بطور متوالی اتفاق می افتد

ج) مرد محور است

د) زن محور است

 

148- کدام یک از قسمتهای نظریه پیاژه در بررسیهای فراوان بعدی تأئید شده است ؟

 الف) توالی رشد شناختی                          ب) بقای شی

ج) ثبات شی                                        د) قضاوتهای اخلاقی

 

149- پیاژه به تعامل بین چه عواملی اعتقاد داشت ؟

الف) فرد با محیط اجتماعی                      ب) فرد و قواعد اخلاقی

ج) فرد با محیط فرهنگی                         د) فرد با محیط مادی

 

150- خلق و خو و تفاوتهای مزاج کودکان به چه صورت است ؟

 الف) تماماً متأثر از محیط اولیه اوست

ب) ذاتی است

ج) ارتباط والدین و نوزاد یکسویه است

د) عدم واکنش نوزاد ربطی به رابطه محبت آمیز آنها ندارد

 

151- نوزادان از چه زمانی تفاوتهایی از نظر فعالیت ، پاسخدهی به تغییرات محیط و میزان تحریک پذیری نشان می دهند ؟

الف) یکسالگی                               ب) 2 سالگی

ج) چند هفته نخست تولد                     د) 6 ماهگی

 

152- آرام ، بد قلق و کند آماد بودن جزء چه موردی طبقه بندی می شود ؟

 الف) صفت شخصیتی                       ب) خلق و خو

ج) سازگاری روانی                          د) مزاج

 

153- پژوهشگران تأکید می کنند که تداوم یا عدم تداوم مزاج تابع چه عاملی است ؟

الف) نیازهای فرد و محیط                   ب) فنوتیپ و محیط

ج)  ژنوتیپ و محیط                          د) ارتباط والدین و فرزند

 

154- کلید رشد سالم کودک ، وجود تناسب کافی بین چه عواملی است ؟

الف) ژنوتیپ و فتوتیپ                         ب) مزاج  وی و محیط خانه

ج) مزاج وی و والدین                          د) محیط خانه و جامعه

 

155- کودک معمولاً در چند ماهگی با دیدن چهره مادر یا پدر خود لبخند می زند ؟

الف) 2 ماهگی                                  ب) یک ماهگی

ج) 3 ماهگی                                     د) 4 ماهگی

 

156- نظام پاداشی مستحکم و متقابلی از تعاملهای اجتماعی ، با چه رفتاری در کودک شکل می گیرد ؟

الف) گریه کردن                                ب) لبخند زدن

ج) دلبستگی                                      د) دنبال کردن

 

157- زمان شروع لبخند زدن کودک بیشتر به چه عاملی بستگی دارد ؟

الف) رشد                                    ب) نمو

ج) شرایط ترتیبی                            د) پختگی

 

158- کدام یک از موراد زیر در مورد لبخند زندن درست است ؟

الف) پاسخ اکتسابی است           

ب) بچه های نابینا در سن متفاوتی لبخند می زنند

ج) بچه های نابینا هم در همان سن لبخند می زنند

د) لبخند زدن ، فقط در نابینایان ذاتی است

 

159- نوزاد در چند ماهگی نشان می دهد که افراد آشنای مقیم خانه خود را می شناسد و بر دیگران ترجیح می دهد ؟

 الف) 3-2 ماهگی                             ب) 4-3 ماهگی

ج) 6-5 ماهگی                                د)  7-6   ماهگی

 

160- کودک در چند ماهگی با دیدن غریبه ها آشفته و معذب می شود ؟

الف) 8-7 ماهگی                               ب) 6-5 ماهگی

ج) 7-6 ماهگی                                  د) 4-3 ماهگی

 

161- اضطراب غریبگی در چند ماهگی شدت روز افزونی می گیرد ؟

الف) 10-8 ماهگی                             ب) 12-10 ماهگی

ج) 12-8 ماهگی                                د) 11-9 ماهگی

 

162- اضطراب غریبگی به چه صورت است ؟

الف) در همه بچه ها دیده می شود           ب) در همه بچه ها دیده نمی شود

ج)  جزء ویژگیهای مزاجی نیست            د) جزء ویژگیهای اکتسابی است

 

163- کدام پدیده در 14 تا 18 ماهگی به اوج خود می رسد ؟

الف) ترس از غریبه ها                       ب) اضطراب

ج) رفتار منفی                                  د) ناراحتی هنگام جدایی

 

164-شروع  و افول ترس از غریبه ها و ترس هنگام جدایی از والدین ، تحت تأثیر چه عواملی است ؟

الف) رشد توانایی حافظه و خود گردانی    ب) رشد حافظه و میزان تعلقات فرد

ج) میزان ارتباطات اجتماعی                د) ) میزان امنیت روانی فرد

 

165- ترس از انواع محرکهای غیر معموملی و غیر قابل پیش بینی در چند ماهگی موجب لبخند و در چند ماهگی موجب ناراحتی و تشویش کودک می شود ؟

الف) 3 و 5                                ب) 3و 6

ج) 4 و 6                                   د) 4و 8

 

166- تمایل کودک به داشتن رابطه ای صمیمی با عده ای و احساس امنیت بیشتر در حضور آنها چه نام دارد ؟

الف) وابستگی                         ب) ارتباط اجتماعی

ج) رشد اجتماعی                      د) دلبستگی

 

167- روانشناسان ، ابتدا معتقد بودند که دلبستگی به مادر از چه عاملی حاصل می شود ؟

 الف) آرامش کسب شده              ب) منبع غذاست

ج) احساس امنیت                     د ) برقراری ارتباط اجتماعی

 

168- طبق نظر باولبی ، اگر کودکی در سالهای اولیه زندگیش نتواند دلبستگی توأم با احساس امنیت برقرار کند در بزرگسالی دچار چه مشکلی می شود ؟

الف) ناتوانی در ایجاد رابطه صمیمانه فردی 

ب) عدم پاسخ به محرکها

ج) عدم دلبستگی به همسر

د) عدم توانایی در ایجاد ارتباط اجتماعی

 

169- تحقیق اینزورث کودکانی را که هنگام بازگشت مادر به جستجوی تعامل با وی بر می آیند جزء چه گروهی می داند ؟

 الف) دوری گزین                              ب) نابسامان

ج) دلبسته های دارای احساس امنیت          د) دودلان

 

170- بر اساس تحقیق اینزورت بچه هایی که هنگام بازگشت مادر ، از تعامل با او آشکارا می پرهیزند جزء چه گروهی محسوب می شوند ؟

 الف) دوری گزین                              ب) دودلان 

ج) نابسامان                                      د) دلبسته  های دارای احساس امنیت  

 

171- بچه ای که در زمان مراجعت مادر ، نسبت به او مقاومت نشان دهد جزء چه گروهی قرار می گیرد ؟

الف) دوری گزین                              ب) دودلان 

ج) نابسامان                                      د) دلبسته  های دارای احساس امنیت

 

172- بچه هایی که هنگام بازگشت مادر ، اغلب رفتار متناقضی از خود نشان می دهند جزء چه گروهی قرار می گیرند ؟

الف) دلبسته های دارای احساس امنیت      ب) دودلان

ج) دوری گزین                                 د) نابسامان

 

173- در میان کودکانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته اند و یا والدین آنها مشکلات روانی داشته اند ، کدام یک از گروهها بیشتر دیده می شوند ؟

الف) دودلان                                     ب) دوری گزین

ج) نابسامان                                      د) دلبسته دارای احساس امنیت

 

174- پژوهشگران برای یافتن علت تفاوتهای بچه ها از نظر دلبستگی ، بیشترین توجه خود را به چه رفتاری و از جانب چه کسی معطوف کرده اند ؟

الف) مراقبت کننده اولیه -  مادر               ب) مراقبت کننده اولیه – پدر

ج) حمایت کننده اولیه – پدر                    د) حمایت کننده اولیه -  مادر

 

175- پاسخدهی توأم با حساسیت مراقبت کننده اولیه به نیازهای کودک موجب چه احساسی در کودک می گردد ؟

الف) عدم اعتماد بنفس                         ب) امنیت

ج) خود بزرگ پنداری                         د) وابستگی

 

176- مادران کدام یک از گروههای زیر ، پاسخهای خود را بیشتر بر اساس نیاز های کودک متناسب می کنند ؟

الف) دوری گزین                           ب) دلبسته بدون احساس امنیت

ج) دودلان                                    د) دلبسته دارای احساس امنیت

 

177- کودکانی که الگوی دروی گزینانه را در موقعیت ناآشنا نشان می دهند مادرانشان چه ویژگی دارند ؟

الف) تماس نزدیک جسمی با او ندارند 

ب) همیشه رفتار طرد کننده دارند

ج) کودکان خود را در آغوش نمی گیرند

د) فقط هنگام برآشفتگی کودک با او تماس دارند

 

178- چنانچه مادری توجه یکنواختی به کودک نداشته باشد (  گاه با حساسیت به او پاسخ دهد و گاه به او اجازه ارتباط ندهد ) کودک در موقعیت ناآشنا داری چه الگوی رفتاری می شود ؟

الف) نزدیکی گزین                             ب) دوری گزین

ج) دودلانه ( دلبسته دارای احساس امنیت )   د)  دودلانه بدون احساس امنیت

 

179- بیشترین عاملی که در ایجاد دلبستگی کودک موثر است چه عاملی است ؟

 الف) میزان پاسخدهی کودک                ب) رفتار مادر

ج) مزاج کودک                                د) روابط والدین

 

180- ناراحتی کودک هنگام ترک مادر را بر اساس چه عاملی می توان پیش بینی کرد ؟

الف) گریه های کودک                        ب) بی تفاوتی

ج) ارتباط والدین                               د) مزاج کودک

 

181- واکنس کلی کودک به دوری و بازگشت مراقب اولیه اش تابع چه عواملی است ؟

الف) خلق و خود   مزاج                       ب) تجارب والدین -  مزاج

ج) پاسخدهی مراقب به کودک – مزاج         د) شخصیت والدین – خلق و خو

 

182- بر اساس تحقیقات انجام شده ، نوع دلبستگی کودک در رشد بعدی به چه صورت است ؟

 الف) کاملاً ثابت می ماند                       

ب) کاملاً تغییر می کند

ج) در صورت تغییر محیط هم ثابت می ماند  

د) ربطی به نحوه مدارای کودک با رخداد جدید ندارد

 

183- کدام گروه از کودکان هنگام حل مسائلی که مستلزم استفاده از ابزار بود ، هنگام برخورد با مشکل ، خشم چندانی نداشتند بلکه از بزرگسالان کمک می طلبیدند ؟

الف) دود لانه                                    ب) دلبسته دارای احساس امنیت

ج) دوری گزین                                   د) نابسامان

 

184- احساس پایداری که بچه ها در مورد زن یا مرد بودن پیدا می کنند چه نام دارد ؟

الف)  نقش جنسی                                  ب) سنخ پذیری جنسی

ج) خود جنسی                                      د) هویت جنسی

 

185- پذیرش رفتارها و صفاتی که از نظر فرهنگی با جنسیت فرد مناسب تلقی می شود چه نام دارد ؟

 الف) تکالیف جنسی                              ب) هویت جنسی

ج) سنخ پذیری جنسی                             د) نقش پذیری جنسی

 

186- نخستین روانشناسی که بحث جامعی درباره هویت جنسی مطرح کرد که بود ؟

 الف) فروید                                      ب) آنا فروید

ج) کینزی                                         د) باولبی

 

187- بنا به نظر فروید ، کودکان حدوداً چند سالگی تدریجاً به نواحی تناسلی  توجه می کنند ؟

الف) 4 سالگی                                    ب) 2 سالگی

ج) 5/3 سالگی                                    د) 3 سالگی

 

188- از نظر فروید سه سالگی ، سن شروع کدام یک از مراحی رشد روانی – جنسی است ؟

الف) دهانی                                         ب) مقعدی

ج) احلیلی                                           د) کمون

 

189- به نظر فروید ، کودک در چه مرحله ای نسبت به والد جنس مخالف ، احساس جنسی پیدا می کند و از دست والد هم جنس خود دلخور است ؟

الف) کمون                                        ب) احلیلی

ج) دهانی                                           د) مقعدی

 

190- احساس جنسی پسر نسبت به مادر و تنفر از پدر از نظر فروید چه نام دارد ؟

الف) تعارض احلیلی                          ب) عقده الکترا

ج) تعارض ادیپی                              د) تعارض جنسی

 

191- تعارضی ادیپی هنگام بلوغ از طریق چه مکانیزم دفاعلی حل می شود و پایان می پذیرد ؟

الف) درون فکنی                             ب) افرا فکنی

ج) والایش                                    د) همانند سازی

 

192-فرایند تشکیل هویت جنسگونه و کسب سنخیت جنسی ، همزمان با چه کشفی شروع می شود ؟

الف) تفاوتهای دستگاه تناسلی دو جنس

ب) همانند سازی کودک با والدین

ج) رفتارهای والدین

د) الگوهای فرهنگی

 

193- نظریه یادگیری اجتماعی ، برای سنخیت جنسی بر چه عاملی تأکید می کند ؟

الف) کشف تفاوتهای جنسی                         ب) پاداش و مجازاتهای رفتارهای جنسی

ج) حساسیت مراقبت کننده ها                        د) فرهنگهای مختلف

 

194- مفهوم همانند سازی در نظریه یادگیری اجتماعی مبتنی بر چیست ؟

الف) کشف تفاوتهای جنسی                 ب) حل تعارضات درونی

ج) یادگیری مشاهده ای                     د) ایجاد احساس غیر جنسی به والدین

 

195- شواهد موید این نکته است که به طور عام ، عامل ایجاد سنخیت جنسی چیست ؟

الف) یادگیری اجتماعی                     ب) یادگیری فردی

ج) فرایندهای جنسی                         د) فرایندهای روانی 

 

196- کدام یک از موراد زیر نشانگر تفاوتهای دختران و پسران است ؟

 الف) دخترها از اول نیاز به مراقبت بیشرتی دارند

ب) والدین ، دخترها را بیشتر مجازات می کنند

ج) پرخاشگری بدنی مردان ذاتاً بیشتر است

د) پرخاشگری بدنی مردان به طور اکتسابی بیشتر است

 

197- دلمشغولی و نگرانی والدین در موردو همسنخی رفتارهای فرزند با جنسیت آنها چگونه است ؟

 الف) پدرها در مورد پسرانشان نگرانتر از مادرند

ب) مادرها در مورد پسرانشان نگرانتر از پدرند

ج) مادرها در مورد دخترانشان نگرانتر از پدرند

د) والدین بیشتر از همسالان رفتار جنسی را تحمیل می کنند

 

198- کودکان در چه سنینی معتقدند که نباید هیچگونه محدودیت جنسی در مورد انتخاب شغل وجود داشته باشد ؟

الف) 4 و 6 ساله                               ب) 5و 8 ساله

ج) 6 و 10 ساله                                د) 4 و 9 ساله

 

199- اکثر کودکان چه سنینی معتقدند که در انتخاب شغل باید محدودیت جنسی وجود داشته باشد؟

الف) 6-5 ساله                                ب) 8-7 ساله

ج) 7-6 ساله                                   د) 10-9 ساله

 

200- به نظر پیاژه کودکان به چه علت در سنین 7- 6 سالگی معتقد به محدودیتهای جنسی در انتخاب شغلی هستند ؟

الف) واقع پنداری اخلاقی                    ب) اخلاق عینی

ج) اخلاق همگانی                             د) قوانین اجتماعی

201- بر اساس نظریه رشد شناختی ، فهم کودک از جنسیت و جنسگونه در حدود چند سالگی شکل می گیرد ؟

الف) 2 سالگی                                ب) 4 سالگی

ج) 5 سالگی                                   د) 5/2 سالگی

 

202- کدام یک از روانشناسان ، نظریه رشد شناختی خود درباره سنخیت جنسی را مستقیماً براساس نظریه پیاژه تدوین کرد ؟

الف) بندورا                                ب) کلبرگ

ج) ماکابی                                 د) مک گروا

 

203- بر اساس نظریه رشد شناختی ، چه عاملی باعث رفتار متناسب با جنسیت در کودکان می شود ؟

الف) دستیابی به پاداش بیرونی               ب) گریز از تنبیه

 ج)  انگیزه رفتار مناسب با هویت جنسی    د) ترس از دست دادن آلت تناسلی

 

204- فهم این نکته که جنسیت مرد علیر غم بروز تغییراتی در ظاهرش تغییر نمی کند چه نام دارد ؟

الف) سنخ پذیری جنسی                          ب) ثبات جنسی

ج) هویت جنسی                                    د) بقای جنسی

 

205- در حال حاضر پر نفوذ ترین نظریه درباره رشد جنسگونه ای در روانشناسی کدام است ؟

الف) روانکاوی                                   ب) یادگیری اجتماعی

ج) پدیدار شناسی                                  د) رشد شناختی

 

206- کودک 4 ساله بر اساس اصل واقع پنداری اخلاقی چه نظری در مورد جنسیت عروسک می دهد؟

الف) می توان آن را تغییر داد                 ب) فقط می توان لباس متغیر پوشید

ج) به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد     د) جنسیت ربطی به لباس و سن ندارد

 

207- این امر که کودک همیشه تشویق می شود که جهان را از پشت عینک جنسگونگی ببیند ، بم این عینک را چه نامید ؟

الف) هویت جنسی                                ب) طرحواره جنسی

ج) سنخیت جنسی                                 د) آرمان جنسی

 

208- نظریه طرحواره جنسگونگی را چه کسی مطرح کرد ؟

الف) گلبرگ                                      ب) باولبی

ج) بم                                              د) فاگوت

 

209- نظریه طرحواره جنسگونگی و نظریه رشد شناختی از چه نظر شبیه به هم هستند ؟

الف) اجتناب ناپذیر سنخ یابی جنسی       

ب) اجتناب قابل تغییر سنخ یابی جنسی

ج) تأثیر فرهنگ بر سنخ یابی جنسی

د) فعال بودن کودک در حال رشد

 

210- کدام روانشناس معتقد بود که کشف تفاوتهای دستگاه تناسلی دو جنس در اوایل کودکی بدون هیچ چون و چرا به سنخ پذیری متعارف جنسی منجر می شود ؟

الف) فروید                                            ب) بم                       

ج) کلبرگ                                             د) واتسون

 

211- اریکسون رشد روانی – اجتماعی را چند مرحله می داند ؟

الف) 6                                             ب) 8

ج) 4                                                د) 5

 

212- سال اول زندگی از نظر اریکسون می تواند چه پیامد نامطلوبی داشته باشد ؟

الف) تردید                                          ب) احساس گناه

ج) انزوا                                             د) بی اعتمادی

 

213- به نظر اریکسون کودک در سال دوم زندگی در صد کسب چه ویژگی است ؟

الف) خود گردانی                                 ب) پشتکار

ج) ابتکار عمل                                     د) موفقیت

 

214- کودکی که نتواند بحران روانی مرحله دوم زندگی خود را حل کند دچار چه پیامد نامطلوبی می شود ؟

 الف) بی اعتمادی                               ب) احساس حقارت

ج) تردید                                         د) )انزوا

 

215- هر چه والدین احساس خود گردانی را در کودک خود بیشتر تقویت کنند  ، چه احساسی در وی بیشتر خواهد شد ؟

الف) لجبازی                                    ب) غرور

ج) هویت                                         د) موفقیت  

 

216- کودک در سالهای پیش دبستانی چه توانایی کسب می کند ؟

الف) خود گردانی                              ب) پشتکار

ج) ابتکار                                        د) صمیمیت

 

217- قطب تحول منفی تحوال روانی -  اجتماعی در 3 تا 5 سالگی کدام است ؟

الف) تردید                                 ب) احساس حقارت 

ج) انزوا                                     د) احساس گناه

 

218- از 6 تا 12 سالگی (از دیدار یکسون) موفقیت در کوششها موجب چه احساسی در کودک میشود؟

الف) پشتکار – لیاقت                           ب) ابتکار عمل

ج) هویت                                          د) باروری

 

219- چنانچه کودک در دوره 12-6 سالگی در کارهای خود ناموفق باشد چه احساس در وی ایجاد می شود ؟

الف) انزوا                                       ب) خود کم بینی

ج) گناه                                           د) تردید

 

220- محدوده نوجوانی از نظر اریکسون چه سنینی را در بر می گیرد ؟

الف) 18-10 سالگی                          ب) 19-12 سالگی

ج) 21-12 سالگی                             د) 19-14 سالگی 

 

221- به نظر اریکسون نوجوانی دوره کسب چه ویژگی است ؟

الف) هویت                                   ب) صمیمیت

ج) استقلال                                     د) انسجام

 

222- منارک به چه معنا می باشد ؟

الف) جهش رشد نوجوانی                   ب) اولین انزال

ج) اولین دوره قاعدگی                        د) پیدایش صفات اولیه جنسی

 

223- دوره جوانی از دید اریکسون زمان چه بحرانی است ؟

الف) پشتکار – حقارت                      ب) باروی – در خود فرو رفتن

ج) انسجام – یأس                             د) صمیمت – انزوا

 

224- پیامد نامطلوب رشد روانی -  اجتماعی میانسالی چیست ؟

الف) یأس                                   ب) انزوا

ج) در خود فرو رفتن                     د) حقارت

 

225- آخرین بحران روانی – اجتماعی از دیدار اریکسون کدام است ؟

الف) پشتکار – حقارت                     ب) بارروی – در خود فرورفتن

ج) صمیمیت – انزوا                         د) انسجام – یأس

 

226- سن متوسط نو قاعدگی چند سالگی است ؟

الف) 5/11 سال                         ب) 12 سال و 9 ماه         

ج) 5/12 سال                            د) 11 سال و 9 ماه

 

227- جهش رشدی و بلوغ پسر ها به طور متوسط چند سال دیر تر از دخترها رخ می دهد ؟

الف) دو سال                            ب) 5/1 سال

ج) یکسال                                د) 5/2 سال

 

228- انزال یعنی به طور متوسط در چند سالگی شروع می شود ؟

الف) 13 سالگی                       ب) 15 سالگی

ج) 14 سالگی                          د) 5/14 سالگی

 

229 – تأثیر بلوغ بر اعتماد بنفس ، ارتباطات فرد و ... بیشتر از همه به چه عاملی بستگی دارد؟

الف) تغییرات هورمونی                 ب) تأثیرات فردی

ج) زمان وقوع تغییرات                  د) تأثیرات اجتماعی

 

230- کدام یک از ویژگیهای زیر را در پسرهای زود بالغ می توان دید ؟

الف) ثبات هیجانی کمتر                      ب) ثبات هیجانی بیشتر

ج) خلق منفی تر                               د) عدم رضایت از ظاهر

 

231- دخترهای زود بالغ نسبت به دخترهای دیر بالغ چه ویژگی دارند ؟

الف) افسردگی و اضطراب کمتر        ب) اعتماد بنفس بیشتر

ج) رضایت بیشتر از ظاهر            د) )افسردگی و اضطراب بیشتر

 

232- دخترهای زود بالغ کدام یک از ویژگیهای زیر از کمتر از سایرین دارند ؟

الف) اعتماد بنفس                       ب) معاشرتی بودن

ج) تعارض با والدین                    د) مشکلات هیجانی

 

233- به نظر اریکسون ، تکلیف عمده نوجوان کسب چه احساسی است ؟

الف) صمیمیت                           ب) ابتکار

ج) پشتکار                                 د) هویت

 

234- بیشتر روانشناسان رشد معتقدند که نوجوانی را باید دوره چه ویژگی دانست ؟

الف) پشتکار                            ب) ابتکار

ج) نقش آزمایی                         د) تعیین سرنوشت

 

235- نقش والدین، معلمان و همسالان در اینکه نوجوان راحتتر به جستجوی هویت خود بپردازد چیست؟

الف) تشویق رفتارهای کودک          

 ب) القاء ارزشهای یکدست

ج) والدین بهترین الگوهای کودک باشند 

د) القاء ارزشهای متفاوت

 

236- مطلوب آنست که بحران هویت نهایتاً تا چند سالگی حل شده باشد ؟

الف) 22-20 سالگی                       ب) 25-20 سالگی

ج) 24-18 سالگی                          د) 30-25 سالگی

 

237 – به نظر ما رسیا کسانی که دوره فعال تردید کردن و رسیدن به تعریفی از خود را گذرانده اند در چه وضعیت هویتی به سر می برند ؟

الف) رکود                                             ب) تعلیق

ج) هویت مندی                                        د) ابهام در هویت

 

238- به نظر ما رسیا کدام گروه از افراد نگرش ثابتی راجع به شغل و اعتقادات خود دارند ولی هیچ علامتی از گذراندن بحران هویت ندارند ؟

الف) رکود                                            ب) تعلیق

ج) ابهام در هویت                                    د) هویت مندی

 

239- کدام دسته از افراد هنوز میان نقشه های والدین و علائق حل نشده خود تعارض دارند ؟

الف) رکود                                          ب) ابهام در هویت

ج) تعلیق                                            د) )هویت مندی

 

240- کدام دسته از افراد در بهترین حالت حساسی – اخلاقی و بی تعصب و در بدترین حالت مضطرب ، خود محور و مردد هستند ؟

الف) رکود                                         ب) تعلیق

ج) ابهام در هویت                                د) هویت بندی

 

241- مارسیا به جای اصطلاح اغتشاش هویت اریکسون از چه اصطلاحی استفاده کرد ؟

الف) رکود                                       ب) تعلیق

ج) تعارض هویت                               د) ابهام در هویت

 

242- کدام دسته از افراد احساس منسجمی درباره خود ندارند و در هیچ راهی قدم بر نمی دارند؟

الف) ابهام در هویت                          ب) رکود

ج) تعلیق                                       د) بی هویت

 

243- در دو سال اول دانشگاه ، کدام بحران به اوج می رسد ؟

الف) رکود                                         ب) ابهام

ج) اغتشاش                                         د) تعلیق

 

244- اریکسون چه احساسی را پیش شرط صمیمیت می دانست ؟

الف) باروری                                       ب) هویت

ج) انسجام                                            د) پشتکار

 

245- میانسالی چه سنینی را در بر می گیرد ؟

 الف) 65-40                                      ب) 55-40

ج) 55-35                                          د) 70-40

 

246- میانسالی برای بسیاری از افراد چه ویژگی را بیشتر داراست ؟

الف) صمیمیت                                       ب) انسجام 

ج) باروری                                           د) خود گردانی

 

247- مردها در چند سالگی دچار آشوب هیجانی می شوند که محور آن تعارضهای شغلی، جنسی و خانوادگی است ؟

الف) 35-30                                     ب) 40-35

ج) 50-45                                        د) 45-40

 

248- برای اکثر افراد دوره میانسالی به چه صورت است ؟

الف) بحران                                     ب) خطر

ج) نوعی چالش                                 د) تهدید

 

249- کدام یک از توانائیهای زیر در افراد با افزایش سن الزاماً کاهش نمی یابد ؟

الف) شناختی                                   ب) انعکاسها

ج) قوای حسی                                 د) ) بینایی

 

250- اگر فرد سالمندی در بازنگری به عمر گذشته خود دچار افسوس شود و آن را پر شکست بیابد سالهای آخر عمرش چه سالهای خواهد بود ؟

الف) در خود فرو رفتن                       ب) یأس

ج) انزوا                                         د) گناه

 

251- کدام یک از رفتارهای زیر در فرهنگهای مختلف یکی نیست ؟

الف) لبخند زدن                               

ب) واقع گرایی اخلاقی

ج) ابراز ناراحتی در صورت دوری از مراقب

د) در صد کودکانی که با دوری از مراقب ناراحت می شوند  

فصل هفتم

 

506- بهترین تعریف یادگیری کدام است ؟

الف) تغییر در رفتار بالفعل

ب) تغییر رفتار در اثر عوامل مختلف

ج) تغییر در رفتار در اثر تمرین

د کلیه تغییرات حاصله از تمرین

 

507- ساده ترین نوع یادگیری کدام است ؟

الف) شرطی سنتی                     ب) خوگیری

ج) شرطی فعال                        د) یادگیری مختلط

 

508- بر اساس چه نوع یادگیری ، می آموزیم که از محرکی آشنا غافل باشیم بی آنکه پیامد ناگواری داشته باشد ؟

الف) شرطی سنتی                     ب) شرطی فعال

ج) یادگیری مختلط                    د) خوگیری

 

509- بی توجهی به تیک تاک ساعت جدید چه نوع یادگیری محسوب می شود ؟

الف) خوگیری                         ب) شرطی سنتی

ج) شرطی فعال                       د) یادگیری مختلط

 

510- کدام یک از انواع یادگیری متضمن تشکیل تداعی است ؟

الف) خوگیرییادگیری مختلط

ب) خوگیری – شرطی سنتی

ج) خوگیری – شرطی فعال

د) شرطی سنتی -  شرطی فعال

 

511- نوزاد بر اساس چه نوع یادگیری ، می آموزد که پس از دیدن سینه مادر مزه شیر را می چشد ؟

الف) خوگیری                           ب) شرطی سنتی

ج) شرطی فعال                         د) یادگیری مختلط

 

512- در کدام نوع یادگیری ، می آموزیم که یک واقعه به دنبال واقعه دیگری رخ می دهد ؟

الف) خوگیری                   ب) شرطی فعال

ج) شرطی سنتی                د) یادگیری مختلط

 

513- در کدام نوع یادگیری می آموزیم که چنانچه پاسخ خاصی بدهیم نتیجه خاصی خواهد داشت ؟

الف) شرطی سنتی                ب) شرطی فعال

ج) خوگیری                      د) یادگیری مختلط

 

514- کودک بر اساس چه نوع یادگیری می فهمد که برای خرید هر چیز گریه کند ؟

الف) شرطی فعال                ب) شرطی سنتی

ج) یادگیری مختلط               د) خوگیری

 

515- اتخاذ شیوه ای برای حل مشکل یا طرح نقشه ای از محیط در ذهن خود نمونه هایی از چه نوع یادگیری هستند ؟

الف) خوگیری                       ب) شرطی سنتی

ج) شرطی فعال                     د) یادگیری مختلط

 

516- در دیدگاه رفتار گرایی این اصل عام حاکم است که رفتار را بر اساس چه علتی بهتر می توان فهمید ؟

الف) ذهنی                     ب) بیرونی

ج) روانی                      د) عاطفی

 

517- در دیدگاه رفتار گرایی پایه اساسی هر نوع یادگیری چیست ؟

الف) آموزش                  ب) سازواره

ج) شرطی سازی            د) یادگیری مشاهده ای

 

518- اولین کسی که در مورد شرطی سازی آزمایشهایی انجام داد که بود ؟

الف) پاولف                         ب) واتسون

ج) اسکینر                          د) ثورندایک

 

519- پاسخ ترسح بزاق در برابر دیدن کباب چه نامیده می شود ؟

الف) تعمیم                          ب) پاسخ شرطی

ج) تمیز                             د) پاسخ غیر شرطی

 

520- گوشت برای سگ ( در آزمایش پاولف )  چه نوع محرک یا پاسخی محسوب می شود ؟

الف) محرک شرطی                 ب) محرک غیر شرطی

ج) پاسخ شرطی                      د) پاسخ غیر شرطی

 

521- پدیده شرطی شدن سنتی در اثر چه چیزی بوجود می آید ؟

الف) تکرار                          ب) تعمیم

ج) تمیز                              د) منع

 

522- ترشح بزاق در برابر نور چه نام دارد ؟

الف) محرک شرطی                   ب) محرک غیر شرطی

ج) پاسخ غیر شرطی                  د) پاسخ شرطی

 

523- در آزمایش پاولف ، نور چه نامیده می شود ؟

الف) محرک غیرشرطی               ب) محرک شرطی

ج) پاسخ شرطی                        د) محرک تمیزی

 

524- هر نوبت ارائه توأم هر دو محرک شرطی و غیر شرطی را چه می نامند ؟

الف) آزمایش                                 ب ) وهله

ج ) آزمایه                                     د ) مرحله اکتساب

 

 

525- اگر ارتباط بین محرک شرطی وغیر شرطی تقویت نشود چه مسئله ای پیش می آید ؟

الف) خاموش سازی                        ب) بازداری

ج) ظهور خود بخودی                     د) تمیز

 

526-در کدام مرحله ، تکرار توام نور و غذا بیشتر می شود یا تداعی این دو قوی تر می شود ؟

الف) آزمایه                               ب) آزمایش

ج) تعمیم                                   د) اکتساب

 

527- در مرحله اکتساب ، تکرار توآم نور و غذا بیشتر می شود یا تداعی آن دو قوی تر می شود ، این پدیده چه نام دارد ؟

الف) شرطی شدن                      ب) تعمیم

ج) تقویت                               د) ظهور خود بخود

 

528- زمانی که سازواره ای با پدیده خاموشی مواجه می شود و در همان زمان به همبستار جدیدی منتقل می شود ، پاسخ شرطی ممکن است تکرار شود ، این پدیده چه نام دارد ؟

الف) تعمیم                             ب) ظهور خود به خود

ج) تفکیک                             د) اکتساب

 

529- در هیافت شناختی به شرطی سازی ، زمانی که شرایط تغییر کند و پیش بینی درست در نیاید حیوان چه چیزی را می آموزد ؟

الف) تعمیم                               ب) ظهور خودبخود

ج) خاموشی                             د) بازداری

 

530- اگر پیش بینی حیوان موفقیت آمیز باشد حیوان یاد می گیرد که باز هم به همان گونه پیش بینی کند ، این پدیده را چه می نامند ؟

الف) تقویت                             ب) اکتساب

ج)  ظهور خودبه خود                 د) تعمیم  

 

531- در رهیافت شناختی به شرطی سازی ، در چه صورت پیش بینی حیوان موفقیت آمیز است ؟

الف) تقویت                                 ب) تعمیم

ج) ظهور خود به خود                    د) تمیز

 

532- شرطی سازی سنتی در کدام یک از موجودات وجود دارد ؟

الف) ساز واره های رده تکاملی پایین             ب) ساز واره های رده تکاملی بالا

ج) پرندگان                                           د) همه موجودات

 

533- کدام یک از حالتهای زیر شرطی سازی درجه دوم محسوب می شود ؟

الف) نور – صدا                                   ب) نور – غذا

ج) اتاق آزمایش  -  شیمی درمانی               د) صدا -  غذا

 

534- اینکه کودکان سرطانی که تجربه شیمی درمانی دارند ، هیچ رغبتی به خوردن بستی نشان نمی دهند نشانگر چیست ؟

الف) تمیز                                        ب) ظهور خود به خود

ج) شرطی درجه دوم                            د) تعمیم

 

535- اینکه حیوان به سایر محرکهای مشابه محرک شرطی نیز همان پاسخ شرطی را می دهد چه نام دارد ؟

الف) شرطی در جه دوم                     ب) تعمیم

ج) ظهور خود به خود                       د) تقویت

 

536- ضرب المثل کافر همه را به کیش خود پندارد نشانه چه پدیده شرطی سازی است ؟

الف) تمیز                                     ب) تقویت

ج) شرطی درجه دوم                        د) تعمیم

 

537- تغییر فعایت الکتریکی پوست به هنگام فشار هیجانی را با چه علامت اختصاری نشان می دهند ؟

الف) ucs                                  ب) GSR

ج) CS                                    د) FR

 

538- در تعمیم ، هر چه شباهت محرک جدید به محرک شرطی اصلی بیشتر باشد احتمال بروز واکنش شرطی اولیه به چه صورت خواهد بود ؟

الف) کمتر می شود                        ب) از بین می رود

ج) هیچ اثری ندارد                       د) بیشتر می شود

 

539- فرایند مکمل تعمیم ، چه فرایندی است ؟

الف) شرطی درجه دوم                 ب) خاموشی

ج) تفکیک                               د) تقویت افتراقی

 

540- واکنش به تفاوتها را چه می نامند ؟

الف) تفکیک                           ب) خاموشی

ج) تقویت افتراقی                     د) بازداری

 

541- در شرطی سازی ، تفکیک با چه عاملی صورت می گیرد ؟

الف) تقویت                             ب) تقویت انتخابی

ج) خاموشی                            د) ترس شرطی شده

 

542- اولین بار چه کسی معلوم کرد که انسان نیز ممکن است برای ترسیدن شرطی شود ؟

الف) واتسون                          ب) پاولف 

ج) آلبرت                              د) جاکوبز

 

543-  از دیدگاه تولمن (شناختی ) عامل اصلی زمینه ساط شرطی شدن چیست ؟

الف) آگاهی                              ب) تقویت

ج) قرابت زمانی                        د) تعداد آزمایه ها

 

545- از نظر دیدگاه شناختی عامل اصلی شرطی سازی سنتی چیست ؟

الف) آگاهی                                ب) تقویت

ج) قرابت زمانی                          د) پیش بینی پذیری

 

546-  چه کسی پیش بینی پذیری را در پدیده مهار سازی کشف کرد ؟

 الف) تولمن                               ب) کامین

ج) رسکولار                             د) زینر

 

547- هرگاه محرک شرطی خاصی به طرز پایایی پیش بینی کند که درد عارض خواهد شد ، فقدان آن مشخص کننده چه چیزی خواهد بود ؟

الف) عارض شدن درد                 ب) عدم امنیت

ج) عارض نشدن درد                   د) خطر

 

548- مشهور ترین مدل شرطی سازی سنتی را چه کسانی تدوین کردند ؟

الف) تولمن -  رسکولار               ب) رسکولار -  واگنر

ج) زینر – کامین                       د) رسکولار –رینر

 

549- مدل شرطی سازی رسکولار – واگنر بر چه مفاهیمی تأکید دارد ؟

الف) شناختی                              ب) وضع و آزمون قواعد

ج) پیش بینی پذیری – قاعده مند بودن  د ) پیش  بینی پذیری – تعجب آوری

 

550-در مدل شرطی سازی رسکولار – واگنر هر چه UCS تعجب آورتر باشد میزان شرطی شدن در آن آزمایه به چه صورت خواهد بود ؟

الف) بیشتر                                 ب) کمتر

ج) تغییری نمی کند                        د) بسته به CS  دارد

 

551- در مدل شرطی سازی رسکولار – واگنر پیش بینی پذیری محرک غیر شرطی در هر آزمایه را چه چیزهایی تعیین می کند ؟

الف) تمام UCS  های موجود         ب) تمام CS  های موجود

ج) مهار سازی                          د) قدرت ایجاد تداعی

 

552- در حیوانات ، کدام یک از انواع حافظه نقش مهمی در شرطی سازی بعهده دارد ؟

الف) کوتاه مدت                           ب) بلند مدت

ج) حسی                                    د) آشکار

 

553- کردار شناسان به چه عاملی در رفتار حیوانات اهمیت بیشتری می دهند ؟

الف) محیط                                ب) پیش بینی کردن

ج) وراثت                                د) تعامل وراثت و محیط

 

554- از دید کردار شناسان یادگیری تا حد زیادی در حیوان به چه چیزی محدود است ؟

الف) محیط                               ب) قوانین یادگیری

ج) روشهای یادگیری                    د) بهره وراثتی

 

555- به اعتقاد کردار شناسان ، حیوان در حین یادگیری ملزم به متابعت از چیست ؟

الف) محیط                                 ب) شرطی شدن

ج) نقشه رفتاری                           د) ارتباطها و تداعیها  

 

556- در آزمایشهای بررسی پدید ه بیزار سازی چشایی ، کدام یک از محرکها بهترین هشدار برای شوک بود ؟

الف) مزه                              ب) نور و صدا

ج) نور                                د) صدا

 

557- محققان معتقدند که مبنای عصبی یادگیری چیست ؟

الف) فعال شدن نورونهای مغز

ب) تغییر اندازه سیناپس

ج) تغییرات ساختاری سیناپس

د) ناحیه مشخص در قشر مخ

 

558- پس از یک دوره یادگیری ، چه تغییری در سیناپس پیدا می شود ؟

الف) کارایی کمتر            ب) عدم کارایی

ج) کارایی بیشتر               د) وقتی دوباره تحریک شود با آمادگی کمتری شلیک می کند

 

559- این پدیده که پس از تحریک اولیه گروه خاصی از نورونها ، تحریکات بعدی فعالیت این نورونها افزایش می یابد و تا چند ماه نیز ادامه می یابد ، چه نام دارد ؟

الف) حساس شدگی دراز مدت       ب) قدرت بخشی دراز مدت

ج) تغیییرات ساختاری دراز مدت  د) تکانه های دراز مدت

 

560- با چه فرایندی ، سازواره می آموزد که شدت واکنش خود را به محرک ضعیفی که عوارض جدی ندارد ، کم کند ؟

الف) شرطی ساده                    ب) شرطی فعال

ج) حساس شدگی                     د) خوگیری

 

561- در چه فرآیندی ، سازواره می آموزد که شدت واکنش خود را به محرکی ضعیف افزایش دهد ( به شرطی که محرک دردناکی پس از آن وارد شود )؟

الف) شرطی ساده                      ب) شرطی فعال

ج) خوگیری                             د) حساس شدگی

 

562- یادگیری خوگیری در حلزون با چه چیزی ملازمت دارد ؟

الف) کاهش مقدار ترشح عصب رسانه از نورن فرستند

ب) افزایش مقدار ترشح عصب رسانه از نورن فرستند

ج) کاهش مقدار ترشح عصب رسانه از نورن گیرنده

د) افزایش مقدار ترشح عصب رسانه از نورن گیرنده

 

563- در کدام نوع یادگیری ، احتمال تکرار یک رفتار  به عواقب و پیامدهای آن بستگی دارد ؟

 الف) شرطی فعال                 ب) شرطی ساده

ج) یادگیری مختلط                 د) خوگیری

 

564- مطالعه شرطی سازی فعال با آزمایشات چه کسی شروع شود ؟

 الف) واتسون                         ب) ثورندایک

ج) پاولف                             د) اسکینر

 

565- ثورندایک تحت تأثیر کدام نظریه کوشید یادگیری انسان را توضیح دهد ؟

الف) پاولف                             ب) پیاژه

ج) داروین                              د) برونر

 

566- به نظر ثورندا یک اعمالی که گربه در قفس انجام می داد در اثر چه عاملی بود ؟

الف) بصیرت                          ب) آگاهی

ج) محرک اصلی                     د) آزمایش و خطا

 

567- اگر حیوان بلافاصله پس از رفتاری به پاداش برسد ، یادگیری آن رفتار تقویت می شود ، ثورندایک این نوع تقویت را چه نامید ؟

الف) تقویت انتخابی                 ب) قانون اثر

ج) تقویت جانشینی                 د) تعمیم

 

568- به نظر ثورندایک در یادگیری فعال ، طبق قانون اثر ، از میان تعدادی پاسخ تصادفی ، پاسخهایی برگزیده می شود که دارای چه ویژگی باشند ؟

الف) تکرار پذیری                         ب) پیش بینی پذیری

ج) پیامد مثبت                              د) پیامد منفی

 

569- حلزون حاوی چند نورن است ؟

الف) چند هزار                             ب) چند میلیون

ج) چند عدد                                 د) صدها

 

570- رفتار بسیار جالب توجه آپلیزیا ( حیوان دریایی ) چه پاسخی است ؟

الف) جستجوی غذا                           ب) پس کشیدن

ج) فرار از خطر                             د) پاسخ به نور

 

571- هنگامی که آزماینده ، آزمونی ترتیب دهد که غذا را تنها زمانی به موش دهد که او بهنگام روشن بودن لامپ ، میله را فشار دهد،موش از طریق چه عاملی شرطی می شود؟

الف) تقویت                                  ب) محرک اصلی

ج) تعمیم                                    د) تقویت انتخابی

 

572- در مثال بالا، لامپ چه نقشی را ایفا می کند ؟

 الف) محرک افتراقی                        ب) محرک اصلی

ج) محرک شرطی                            د) تقویت

 

573- پسر بچه ای که هنگام خواب ، به دلیل عدم توجه والدین تند خو می شود و با توجه والدین این حرکات را تکرار می کند ، چه نوع یادیگری داشته است ؟

الف) شرطی سنتی                          ب) خوگیری

ج) یادگیری مختلط                        د) شرطی فعال

 

574- در مثال بالا ، تقویت کننده رفتار بچه کدام است ؟

الف) تند خویی                             ب) عدم توجه والدین

ج) توجه والدین                            د) به خواب رفتن

 

575- ارتباط میان تقویت کننده و پاسخ در شرطی فعال به چه صورت است ؟

الف) تقویت دید هنگام موثرتر است

ب) تقویت دید فوری موثرتر است

ج) هرچه فاصله بین پاسخ و تقویت بیشتر باشد قدرت پاسخ بیشتر است

د) هر چه فاصله بین پاسخ و تقویت کمتر باشد قدرت پاسخ کمتر است

 

576- تقویت صرف پاسخهایی که سازواره را در جهت مورد نظر آزمایگر سوق می دهد چه نام دارد ؟

الف) تقویت انتخابی                     ب) پیامد مثبت

ج) شکل دهی رفتار                     د) قانون اثر

 

577- انسان در چه میدان دیدی قادر به تمرکز است ؟

الف) 3-2 درجه                        ب) 80-60 درجه

ج) 50-40 درجه                      د) 5- 3 درجه

 

578- کبوتر در میدان دیدی با وسعت چند درجه می تواند به خوبی تمرکز کند ؟

الف) 3-2 درجه                     ب) 40-30 درجه

ج) 90-80 درجه                   د) 80-60 درجه

 

579- در میان تقویت کننده های زیر کدام یک ، اولیه خوانده می شود ؟

الف) پول                           ب) آسایش

ج) مدرک                          د) جایزه

 

580- کدام یک از تقویت کنند ها یکی از سائقهای اساسی را برآورده می کنند ؟

الف) اولیه                           ب) ثانویه

ج) اجتماعی                       د) فعالیتی 

 

581- کودک در طی چه فرایندی ، وقتی سگ خودشان را نوازش میکند تقویت می شود اما اگر سگ همسایه را نوازش کرد ، تقویت نمی شود ؟

الف) خاموشی                      ب) بازداری 

ج) تعمیم                            د) تفکیک

 

582- محرکی که وقوع تقویت یا تنبیه یا عدم تقویت را به همراه دارد چه نامیده می شود ؟

الف) اصلی                           ب) شرطی

ج) تفکیک کننده                      د) خنثی

 

583- در چه برنامه تقویتی ، رفتار پس از تثبیت هراز گاهی تقویت می شود ؟

الف) تقویت متراکم                   ب) تقویت نسبی

ج) تقویت انتخابی                    د) تقویت زنجیره ای

 

584- خاموشی پاسخی که در اثر تقویت نسبی حفظ شده ، نسبت به تقویت مداوم به چه صورت است ؟

الف) خاموشی ندارد                   ب) تفاوتی با هم ندارند

ج) کند تر                              د) سریع تر

 

585-  نوع برنامه تقویت ، تعیین کننده چه چیزی است ؟

الف) الگوی پاسخدهی                ب) الگوی ارائه محرک

ج) تفکیک                              د) الگوی خاموشی

 

586- در چه برنامه تقویتی ، تقویت به تعداد پاسخهایی که سازواره می دهد بستگی دارد ؟

الف) مداوم                             ب) نسبی

ج) فاصله ای                           د) فاصله ای متغیر

 

587- اگر به کودکی بگوییم در قبال هر 5 بیستی که بیاوری به تو جایزه می دهم ، از چه برنامه تقویتی استفاده کرده ایم ؟

الف) فاصله ای ثابت                           ب) فاصله ای متغیر

ج) نسبی متغیر                                  د) نسبی ثابت

 

588- در برنامه نسبی ثابت ، هر چه نسبت بیشتر باشد  ،چه تأثیری در سرعت پاسخدهی سازواره دارد؟

 الف) بیشتر می کند                         ب) کمتر می کند

ج) هیچ تأثیری ندارد                        د) بسته به هوش فرد است

 

589- مهمترین ویژگی رفتارهایی که طبق برنامه تقویتی نسبی ثابت شکل می گیرد چیست ؟

 الف) پس  از اعمال تقویت ، پاسخدهی زیاد می شود .

ب) پس از اعمال تقویت ، پاسخدهی تا مدتی قطع می شود

ج) پس از اعمال تقویت ، پاسخدهی کم می شود

د) پس از اعمال تقویت ، پاسخدهی کم و زیاد می شود .

 

590- در کدام برنامه تقویتی ، تعداد پاسخهایی که تقویت می شوند به نحو پیش بینی ناپذیری تغییر می کند ؟

الف) فاصله ای ثابت                     ب) فاصله ای متغیر

ج) نسبی متغیر                            د) نسبی ثابت

 

591- چنانچه تقویت صرفاً براساس مدت زمانی صورت گیرد چه برنامه تقویتی اعمال شده است ؟

 الف) نسبی ثابت                            ب) نسبی متغیر

ج) فاصله ای                                د) نسبتی

 

592- در کدام برنامه تقویتی ، فرد به ازای نخستین پاسخی که پس از گذشت مدت معینی از تقویت قبلی می دهد ، تقویت می شود ؟

الف) فاصله ای ثابت                          ب) فاصله ای متغیر

ج) نسبی ثابت                                  د) نسبی متغیر

 

593- اگر به دانش آموزان بگوییم که هر شنبه تکالیف شما را می بینیم ، از چه برنامه تقویتی استفاده کرده ایم ؟

الف) فاصله ای متغیر                      ب) فاصله ای ثابت

ج) نسبی ثابت                               د) نسبی متغیر

 

594- در کدام برنامه تقویتی برای فرد مشخص نمی کنیم که در چه روزی تکالیفش را می بینیم ، فقط می گوییم هفته ای دو بار ؟

الف ) نسبی ثابت                             ب) نسبی متغیر

ج) فاصله ای متغیر                          د) فاصله ای ثابت

 

595- گرفتن مکرر شماره تلفنی که اغلب اشغال است نمونه ای از چه برنامه تقویتی در زندگی روزمره است ؟

الف ) فاصله ای متغیر                      ب) فاصله ای ثابت

ج) نسبی ثابت                                د) نسبی متغیر

 

596- در چه نوع شرطی سازی بیزار گرانه،بعد از آنکه سازواره پاسخی داد محرک بیزاری آوری اعمال می شود و  موجب تضعیف یا سرکوبی پاسخ در موقعیتهای آتی می شود؟

الف ) اشباع                                  ب) گریز

ج) پرهیز                                     د) تنبیه

 

597- کودکی که پس از گفتن ناسزا ، کتک می خورد از چه نوع شرطی سازی بیزار گرانه استفاده شده است ؟

الف ) گریز                                   ب) تنبیه

ج) پرهیز                                      د) اشباع

 

598- تنبیه برای چه چیزی بکار می رود ؟

الف ) افزایش احتمال وقوع رفتار مطلوب

ب کاهش احتمال وقوع رفتار مطلوب

ج) افزایش احتمال وقوع رفتار نامطلوب

د) کاهش احتمال وقوع رفتار نامطلوب

 

599- خاتمه دادن به واقعه ای بیزاری آور پس از پاسخ که احتمال بروز آن پاسخ را افزایش می دهد چه نام دارد ؟

الف ) تنبیه                                 ب) پاداش

ج) تقویت مثبت                           د) تقویت منفی

 

600- کدام یک از فرایندهای زیر احتمال بروز پاسخ  را کاهش می دهد ؟

الف ) تقویت مثبت                       ب) تقویت منفی

ج) پاداش                                 د) تنبیه

 

601- موجودات زنده می توانند یادبگیرند که برای خانمه یک واقعه بیزاری آور چه پاسخی بدهند این نوع یادگیری را چه می نامند ؟

الف ) خوگیری                           ب) گریز آموزی

ج) پرهیز آموزی                        د) تنبیه

 

602- حیوانی که یاد می گیرد که برای جلوگیری از شوک الکتریکی باید از سیکل آتش بپرد ، چه نوع یادگیری داشته است ؟

الف ) گریز آموزی                       ب) تقویت مثبت

ج) پرهیز آموزی                         د) تنبیه

 

603- اینکه برای پیشگیری از تصادف و جریمه شدن باید پشت چراغ قرمز با یستیم ، نشانه چه نوع یادگیری است ؟

الف) تنبیه                               ب) گریز آموزی

ج) پرهیز آموزی                        د) خو گیری

 

604- در یادگیری پرهیز آموزی و گریز آموزی ، اجتناب باید پرهیز را گریز از چه عاملی قلمداد کرده اند ؟

الف ) اضطراب                          ب) ترس

ج) شوک الکتریکی                      د) تنبیه

 

605- بنابر نظریه شناختی ،پاسخهای نوع پرهیز به چه صورت است ؟

الف ) براحتی خاموش می شوند

ب) رفتارها بدلیل انتظار انجام نمی شود

ج) این پاسخها خاموش نمی شوند

د) این پاسخها بسختی خاموش نمی شوند

 

606 – مهمترین عامل در ایجاد شرطی سازی فعال چیست ؟

الف) تشویق                           ب) تکرار محرک

ج) قرابت زمانی                       د) ظهور خود بخود

 

607- میر و سلیگمن مهمترین عامل در ایجاد شرطی سازی فعال را چه می دانند ؟

الف ) تسلط                               ب) قرابت زمانی

ج) تقویت                                 د) تکرار

 

608- انسان از چه زمانی اقترانها را می آموزد ؟

الف ) 4 ماهگی                            ب) 6 ماهگی

ج) 9 ماهگی                               د) ماههای اول تولد

 

609- شرطی سازی فعال تابع چه فرایندی است ؟

الف ) بازنمایی ذهنی                       ب) پیش نویس رفتاری فرد

ج) تداعیهای خود بخود                    د) عملیات

 

610- یکی از نخستین مدافعان رهیافت شناختی به یادگیری که بود ؟

الف ) تولمن                                  ب) کافکا

ج) کوهلر                                     د) التون

 

611-به نظر تولمن ، موشی که از مارپیچ پیچیده ای عبور می کند چه عاملی موجب موفقیت او شده است ؟

الف ) یادگیری                              

ب) آموختن ترتیب گردشها

ج) تدوین بازنمودی ذهنی از نمای کلی مار       

د) وارسی مسیرهای فرعی طبق نظم واضح

 

612- کدام یک از موارد زیر در مورد شمپانزه ها درست نیست ؟

الف ) آنها مفاهیم انتزاعی را درک می کنند

ب ) آنها مفاهیم غیر انتزاعی را درک می کنند

ج) آنها روابط علی را درک می کنند

د) آنها مسیرها را به شکل تصادفی طی می کنند

 

613- حل مسئله در شمپانزه های کوهلر ناشی از چه عاملی بود ؟

الف ) آزمایش و خطا                       ب) بصیرت

ج) شرطی سازی                            د) تقویت

 

614- راه حل مسئله در شمپانزه های کوهلر دارای سه جنبه مهم بود، کدام یک از موارد زیر جزء آنها نیست ؟

الف ) همیشه در ذهن می ماند

ب) قابل تعمیم به موقعیت جدید

ج) ناگهانی

د) تدریجی

 

615- تحقیق کوهلر حاکی از آن است که یادگیری پیچیده اغلب شامل دو مرحله است ، آندو کدامند ؟

الف ) ابداع راه حل و بخاطر سپاری

ب) حفظ  و یادآوری

ج) بازنمایی و تعمیم

د) تعمیم و تمیز

 

616- یادگیری پیچیده با دو عامل ارتباط تنگاتنگ دارد ، آندو کدامند ؟

الف ) بازنمایی و حافظه                         ب) تقلید و یادگیری

ج) حافظه و تفکر                                 د) حافظه و پیش بینی پذیری

 

617- در بررسیهای انجام شده بر عقاید پیشین ، هنگام عدم موافقت عقاید پیشین با ارتباطات عینی (داده ها ) افراد چه اقدامی انجام می دادند ؟

الف ) تبعیت از داده ها

ب) تبعیت از عقاید پیشین

ج) تخمین قدرت ارتباطات پیش از واقع

د) پذیرش آنچه در عالم واقع هست

 

618- تحت تأثیر چه عاملی در یادگیری ، هنگام ارتباطهای ساختگی ، اگر ارتباط عینی با عقاید پیشین فرد تعارض داشته باشد ، فرد عقیده پیشین خود را ترجیح می دهد ؟

الف ) توجه                         ب) شناسایی انتخابی

ج) پردازش صعودی               د) پردازش نزولی  

کلید پاسخنامه سوالات

 

س س س س س س س س س س 
1د72 الف143الف214ج285د356الف427د498ج569الف640الف
2ب73ج144د215ب286الف357د428ج499الف570ب641د
3ج74ب145ب216ج287ج358الف429ب500الف571د642ب
4 الف75د146د217د288د359ج430د501ج572الف643ج
5 الف76 الف147ج218الف289الف360د431الف502ب573د644ب
6ب77 الف148الف219ب290ج361ب432ب503ج574ج645الف
7د78ج149د220ب291الف362الف433الف504د575ب646ج
8ج79ب150ب221الف292د363الف434الف505الف576ج647د
9د80د151ج222ج293د364ج435د506ج577الف648ب
10 الف81ج152د223ج294ج365ب436ج507ب578د649ب
11ب82ب153ج224د295الف366د437ب508د579ب650الف
12 الف83 الف154ب225ب296ج367ج438ج509الف580الف651د
13ج84د155الف226ب297ب368الف439الف510د581د652ج
14د85ج156ب227الف298الف369ب440د511ب582ج653الف
15ب86ب157د228د299ب370ج441د512ج583ب654د
16 الف87 الف158ج229ج300الف371الف442ج513ب584ج655ب
17ب88ب159ب230الف301د372ب443ب514الف585الف656الف
18ج89ج160الف231د302ج373ج444د515د586ب657د
19ب90 الف161ج232الف303ج374د445الف516ب587د658ج
20ب91ب162ب233د304الف375الف446ب517ج588الف659د
21د92 الف163د234ج305ب376ب447د518الف589ب660الف
22 الف93د164الف235ب306ج377الف448الف519د590ج661ج
23ج94د165د236ب307د378ب449ج520ب591د662ب
24ب95 الف166د237ج308الف379ج450ب521الف592الف663الف
25د96ج167ب238الف309د380د451الف522د593ب664ج
26 الف97ب168الف239ج310ب381ب452د523ب594ج665ب
27ج98د169ج240ب311د382الف453الف524ج595الف666د
28ب99 الف170الف241د312الف383الف454ج525الف596د667الف
29د100د171ب242الف313ج384د455ب526د597ب668ب
30ج101ب172د243د314ب385ب456الف527ج598د669ج
31 الف102ج173ج244ب315الف386ج457ج528ب599د670الف
32د103 الف174الف245الف316د387د458د529ج600د671ب
33ج104ج175ب246ج317ب388الف459الف530ب601ب672الف
34ب105ب176د247د318الف389ب460ب531الف602الف673د
35 الف106د177الف248ج319ج390ج461ج532د603ج674ج
36ب107ب178ج249الف320د391ب462الف533الف604ب675ب
37 الف108 الف179ب250ب321الف392الف463د534ج605د676الف
38ج109ب180د251د322ج393الف464ج535ب606ج677د
39 الف110د181ج252ب323الف394د465ب536د607الف678ج
40د111ج182الف253د324ب395الف466الف537ب608د679ب
41ج112 الف183ب254ج325د396ج467ج538د609ب680الف
42 الف113د184د255ب326الف397د468ج539ج610الف681ب
43ب114ج185ج256الف327ب398الف469ب540الف611ج682د
44ج115ب186الف257د328د399د470الف541ب612د683ب
45 الف116 الف187د258الف329ج400ج471ب542الف613ب684د
46د117ب188ج259ج330الف401الف472د543الف614د685ج
47ب118د189ب260ب331ج402د473ج544ج615الف686الف
48د119ج190ج261الف332ب403ج474الف545د616ج687ج
49ج120ج191د262د333ج404الف475الف546ب617ب688ب
50 الف121ب192الف263ب334د405د476ج547ج618د689الف
51ج122 الف193ب264ج335ب406د477د548ب619الف690د
52ب123ب194ج265الف336الف407ب478ب549د620ب691ج
53د124ب195الف266د337د408الف479د550الف621ج692الف
54 الف125د196ج267ب338ب409ج480ب551ب622الف693د
55ج126ج197الف268الف339ج410الف481ج552الف623د694ب
56ب127 الف198د269د340الف411ب482الف553ج624الف695الف
57 الف128د199ج270ج341ج412د483ب554د625ج696ج
58ب129ب200الف271ب342د413ج484الف555ج626ب697د
59ج130 ج201د272ج343الف414د485ج556ب627الف698الف
60ب131 الف202ب273الف344د415الف486د557ج628د699د
61د132د203ج274د345ب416ج487ب558ج629ب700ج
62ج133ب204ب275ب346الف417ب488الف559ب630الف701الف
63ب134د205د276الف347ج418د489ج560د631ج702د
64 الف135 الف206الف277ج348ب419الف490د561د632ب703ج
65ب136د207ب278د349د420ب491ب562الف633د704د
66 الف137ج208ج279ب350الف421ج492ج563الف634ج705الف
67د138ب209د280الف351د422د493ب564ب635د706ب
68ج139د210الف281د352ب423ب494الف565ج636ب707ج
69ب140 الف211ب282ب353د424د495د566د637الف708د
70ج141ج212د283ج354ج425الف496ب567ب638ج709الف
71د142ب213الف284ب355ب426ج497د568ج639د710د

در پایان از تمام دوستان عذر خواهی میکنم که نتوانستم این سوالات را به صورت ویرایش شده در اختیارشان قرار دهم.

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس