سلام دوست من 


نمی دانم که چقدر برای تو این اتفاق افتاده که انگار دنیا برات به اخر رسیده  خسته و کوفته ای کسی حرف تو را نمی فهمد به عزیزترین کس زنگی می زنی وقت نداره با هات حرف بزنه کلافه شدی ، سردرگمی افکار گوناگونی در سرت رژه می زنند ولی به نظرت همه پوچند . در این حالت می دونی باید چکار کنی بهت می گم اول از جایی که هستی بلند شو برو صورتت را با اب سرد بشوی . سپس یک قلم وکا غذ بردار ومشکلت را بنویسبعد که نوشتی  سه راه حل برایش بنویس در ضمن زمانی که را حل می نویسی باید فکر کنی که مشکل مال کس دیگر است وتو او را راهنمایی می کنی پس اولین راه حل را از دیدگاه خودت بنویس  را حل دوم مال پدرو مادرتست که باید از دیدگاه آنها بنویسی سوم از دیدگاه مردم بیرون است که بی خیال شماینداین را باید بدترین احتمال را بنویسی . با این روش می توانی بر مشکلا ت روزمره خود غلیه کنی .

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس