۱)مردمان موفق امروز کودکان جسور دیروزند. 

۲)اتلاف وقت خودکشی واقعی است. 

۳)شادی وامید روان آدمی رامی پرورد اگرچه تن رنجوروزخمی باشد. 

۴)مردانگی تنها به مرد بودن نیست به همت وگذشت است. 

۵)بشریت به ظاهرنیست به باطن است. 

۶)دشواری به هدف ما ارزش می بخشد دشواری بیشتر ارزش فزونتر 

۷)زیادکارکردن مهم نیست درست کارکردن مهم است. 

۸)پروردگارا از توسپاسگزارم که سیاه را برمن آسان نمودی تا آرزومند سپید باشم. 

۹)کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خود تغییر می دهد.

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس